Detaljplan för vattenland

Syftet med detaljplanen är att uppföra ett besöksmål i form av ett vattenland som komplement till det hotell som ska byggas på fastigheten med stöd av den gällande detaljplanen.

Läget just nu

Ovanstående detaljplan har varit ute på samråd. Nu sammanställs yttranden som inkommit i en samrådsredogörelse inför granskning.

Remiss

Detaljplanen har varit utsänd på remiss under tiden:

Samråd från 11 maj till och med 7 juni 2020.

Bakgrund

Syftet med detaljplanen är att uppföra ett besöksmål i form av ett vattenland. Föreslagen bebyggelse kommer att tillföra Rosersberg, Sigtuna kommun ett besöksmål av stort lokalt och regionalt intresse. Projektets mål är att vattenlandet ska bli känt även på nationell nivå. Vattenlandet kommer att innehålla ett 30-tal utmanande vattenrutschbanor, några med en fallhöjd på 17 meter. Banornas totala längd är mer än 2 km. I anläggningen finns spaavdelning, relaxutrymmen och det serviceutbud som verksamheten kräver. Planområdet gör det också möjligt att uppföra kontorslokaler vilket ytterligare breddar utbudet av arbetsplatser i Rosersberg.

Överklagande

Senare beslut att anta detaljplanen får överklagas av klagoberättigad, det vill säga sakägare eller övrigt berörd, som under någon av planens remisstider skriftligen framfört synpunkter som inte tillgodosetts.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för vattenland
Diarienummer: PLAN.2019.660
Förfarande: Standardförfarande
För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)
Handläggare: Planarkitekt Lars Svensson

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.