Detaljplan för vattenland med hotell vid Rosersberg 9:1

Syftet med planen är att att möjliggöra för ett regionalt besöksmål innefattande badanläggning med tillhörande hotell samt möjlighet till lättare verksamheter och/eller restaurang. Området ses som en lämplig plats för vattenland med dess närhet till E4 och pendeltågstationen.

Läget just nu

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott fattade den 3 maj 2023 beslut om samråd för detaljplan för vattenland med hotell.

Remiss - skicka in dina synpunkter

Detaljplanen är utsänd på remiss under tiden 22 maj till och med 19 juni 2023.

Det innebär att alla som vill har möjlighet att skicka in sina synpunkter på förslaget till detaljplan under denna period.

Synpunkter ska senast den 19 juni 2023 ha inkommit skriftligen via e-post till plan@sigtuna.se eller via post till Sigtuna kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 195 85 Märsta.

Skicka e-post till plan@sigtuna.se

Bakgrund

I översiktsplan från 2022 är området utpekat för verksamhetsmark. Planområdet består idag av åkermark. Genom att möjliggöra för fler arbetstillfällen, öka utbudet av fritidsaktiviteter för barn och vuxna ska projektet bidra till att göra Rosersberg till ett regionalt besöksmål samt till en mer attraktiv, levande och trygg plats att bo och verka i.

Genom planläggning får Rosersberg ett tillskott på lättare verksamheter som besöksmål, hotell och restaurang. Området är strategiskt beläget längs med E4 med tydligt skyltläge mot vägen. En förstudie för projektet genomfördes i april 2022. I maj 2022 gav kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott planuppdrag i enlighet med förstudien. Badanläggningen har tidigare prövats i Vallstanäs, cirka 500 meter söder om planområdet.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för vattenland med hotell, del av Rosersberg 9:1, omfattande fastighet Rosersberg 9:1 samt Vallstanäs 2:17, Rosersberg, Sigtuna kommun, Stockholms län
Diarienummer: KS/2022:273
Förfarande: Utökat förfarande
Handläggare: Planarkitekt Elenor Lennartsson

Vanliga frågor och svar

Var föreslås det nya vattenlandet att byggas?

Öster om Rosersbergs villasamhälle i anslutning till befintligt verksamhetsområde. Platsen ligger mellan Norrsundavägen och E4:an/ostkustbanan. Idag utgörs området av åkermark.

Varför vill kommunen ha ett vattenland i Rosersberg?

Kommunen vill bredda utbudet av verksamheter i Rosersberg och skapa en ny mötesplats. Områdets exponering mot E4:an och närhet till pendeltågsstationen i Rosersberg ger därmed goda förutsättningar till att bli ett attraktivt besöksmål.

Hur skiljer sig det här planförslaget från det tidigare?

Den tidigare detaljplanen som var på samråd år 2020 för Vattenlandet 500 meter söderut skiljer sig inte i innehåll jämfört med detta planförslag. Byggnadsvolymerna förutsätts bli detsamma som tidigare.

Vem ska bygga Vattenlandet?

Det är en exploatör som ska bygga Vattenlandet med tillhörande hotell. Kommunen är i dagsläget markägare och ska i anslutning till samrådet teckna markanvisningsavtal som är en option till att förhandla med kommunen om kommande köpe- och exploateringsavtal. Exploatören heter Viinvest och har tidigare deltagit i detaljplanen på den tidigare platsen i Vallstanäs.

Varför gör kommunen en direktanvisning?

Direktanvisning kan i Sigtuna kommun ske endast i undantagsfall. I detta fall är projektet av specifik karaktär som kräver särskild hänsyn och en särskild förmåga att genomföra, som kan vara svår att säkerställa vid anvisning i konkurrens.

Vad planeras det nya vattenlandet innehålla?

Vattenlandet kommer att innehålla 15-25 attraktioner. Anläggningen kompletteras med spa-avdelning, relaxutrymmen och det serviceutbud som verksamheten kräver. Söder om Vattenlandet planeras ett hotell med plats för ca 200 rum. Norr om Vattenlandet prövas även en möjlighet till verksamhet som ska utgöra ett komplement till Vattenlandet, exempelvis restaurang.

Vilka är främst berörda av planförslaget?

Boende i Rosersberg samt de som färdas dagligen på Norrsundavägen mellan Rosersberg Trafikplats och Märsta.

Hur kan jag som invånare lämna synpunkter på förslaget?
Synpunkter på samrådsförslaget ska senast den 19 juni 2023 skriftligen ha inkommit via e-post till plan@sigtuna.se eller Sigtuna kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 195 85 MÄRSTA.

När är planerad byggstart?

Detaljplanen befinner sig i dagsläget i ett tidigt skede. Kommunen planerar att anta detaljplanen i början av år 2024 men innan dess ska förslaget också ställas ut på granskning där det även finns möjlighet att lämna synpunkter. Efter att detaljplanen har antagits i kommunfullmäktige är det möjligt att starta projektet under förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft. Innan byggstart ska även bygglovshandlingar och detaljerad projektering tas fram, vilket normalt kan pågå under 1-2 år efter att en detaljplan vunnit laga kraft.

Vilka röster och argument finns emot byggnation?

Det finns ganska många intressen runt planområdet som vi behöver beakta i planeringsskedet. Tex ligger bygget i en riksintressant kulturmiljö och byggnation här behöver anpassas till omgivningen. Man ska även vara restriktiv till att bygga på åkermark, dock ser kommunen motiv till att ianspråkta åkermark för detta projekt. Under detaljplanens framtagande tar vi fram en miljökonsekvensbeskrivning som genomlyser negativa och positiva konsekvenser av detaljplanen. Det finns en oro från närboende att det kan bli störningar av olika slag, detta behöver vi förhålla oss till under detaljplanens process.

Hur påverkas närboende, fastigheter och företag av det nya vattenlandet?

Projektet kommer att påverka omgivningen visuellt med storleken på byggnaderna samt besökare som tar sig dit. Den byggrätt som detaljplanen möjliggör ska även utgöra en bullerskärm för befintlig bostadsbebyggelse mot E4:an och järnväg. Vattenlandet bedöms skapa ett hundratal nya arbetstillfällen och tillföra fler besökare till Rosersberg vilket ger en positiv effekt på företag i området.

Kommer det nya vattenlandet att ha någon påverkan på infrastrukturen i området?

Ny infart kommer att anordnas på samma plats på Norrsundavägen där det idag finns en serviceväg som går in på området. I anslutning till Vattenlandet planerar Svenska kraftnät för en ny stomledning som detaljplanen har behövt anpassa sig till, därför behöver exempelvis en pumpstation flyttas ca 45 meter västerut.

Hur kommer trafiken i och omkring området att påverkas av det nya vattenlandet?

Projektet ökar trafikmängden på anslutande vägar. Det har därför tagits fram en trafikutredning och det pågår även en trafikanalys över Norrsundavägen och Trafikplats Rosersberg för att bedöma effekterna av exploateringen. Den största andelen besökare till Vattenlandet förväntas komma kl 12-13 på lördagar vilket inte sammanfaller med den annars största trafikbelastningen på vardagar i rusningstid.

Kommer det att finnas möjlighet att parkera nära vattenlandet?

Ja, parkering för besökare kommer att finnas i närhet till Vattenlandet.

Vilka miljökonsekvenser förväntas det nya vattenlandet att ha?

Påverkan på kulturmiljö, landskapsbild, spridningskorridor för arter och ianspråktagande av åkermark. Under detaljplanens framtagande tar vi fram en miljökonsekvensbeskrivning som genomlyser negativa och positiva konsekvenser av detaljplanen.

Hur kommer kommunen att hantera buller och ljus från vattenlandet?

Efter samrådet kommer vi närmare att studera utformning och gestaltning av Vattenlandet. Ljus och buller kommer vara frågor att hantera under detta skede. Vi förväntar inte något ökat buller från verksamheterna eftersom de är inomhus och vänder sig mot E4:an.

Hur ska kommunen säkerställa att vattenlandet följer gällande byggnormer och säkerhetskrav?

Genom bygglovsgivning och sedvanliga kontroller. I detaljplanen prövar vi lämpligheten för bebyggelsen på platsen.

Var föreslås det nya vattenlandet att byggas?

Öster om Rosersbergs villasamhälle i anslutning till befintligt verksamhetsområde. Platsen ligger mellan Norrsundavägen och E4:an/ostkustbanan. Idag består området av åkermark.

Varför vill kommunen ha ett vattenland i Rosersberg?

Kommunen vill bredda utbudet av verksamheter i Rosersberg och skapa en ny mötesplats. Områdets placering vid E4:an och närhet till pendeltågsstationen i Rosersberg ger goda förutsättningar för ett attraktivt besöksmål som skapar många nya arbetstillfällen i kommunen.

Hur skiljer sig det här planförslaget från det tidigare?

I den tidigare detaljplanen som var på samråd år 2020 var placeringen för vattenlandet 500 meter söderut, men skiljer sig inte i innehåll jämfört med detta planförslag. Byggnadsvolymerna förutsätts bli detsamma som tidigare.

Vad planeras det nya vattenlandet innehålla?

Vattenlandet kommer att innehålla 15-25 attraktioner. Anläggningen kompletteras med spa-avdelning, relaxutrymmen och det serviceutbud som verksamheten kräver. Söder om vattenlandet planeras ett hotell med plats för cirka 200 rum. Norr om vattenlandet prövas även en möjlighet till verksamhet som ska utgöra ett komplement, exempelvis en restaurang.

När är planerad byggstart?

Kommunen planerar att anta detaljplanen i början av år 2024 men innan dess ska förslaget också ställas ut på granskning där det även finns möjlighet att lämna synpunkter. Efter att detaljplanen har antagits i kommunfullmäktige är det möjligt att starta projektet under förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft. Innan byggstart ska även bygglovshandlingar och detaljerad projektering tas fram, vilket normalt kan pågå under 1-2 år efter att en detaljplan vunnit laga kraft.

Vilka är främst berörda av planförslaget?

Boende i Rosersberg samt de som färdas dagligen på Norrsundavägen mellan Rosersberg Trafikplats och Märsta.

Hur kan jag som invånare lämna synpunkter på förslaget?

Synpunkter på samrådsförslaget ska senast den 19 juni 2023 skriftligen ha inkommit via e-post till plan@sigtuna.se eller Sigtuna kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 195 85 Märsta.

Hur påverkas närboende, fastigheter och företag av det nya vattenlandet?

Projektet kommer att påverka omgivningen visuellt med storleken på byggnaderna samt besökare som tar sig dit. Den byggrätt som detaljplanen möjliggör ska även utgöra en bullerskärm för befintlig bostadsbebyggelse mot E4:an och järnväg. Vattenlandet bedöms skapa ett hundratal nya arbetstillfällen och tillföra fler besökare till Rosersberg vilket ger en positiv effekt på företag i området.

Hur kommer trafiken i och omkring området att påverkas av det nya vattenlandet?

Projektet ökar trafikmängden på anslutande vägar. Det har därför tagits fram en trafikutredning och det pågår även en trafikanalys över Norrsundavägen och Trafikplats Rosersberg för att bedöma effekterna av exploateringen. Den största andelen besökare till Vattenlandet förväntas komma kl 12-13 på lördagar vilket inte sammanfaller med den annars största trafikbelastningen på vardagar i rusningstid.

Kommer det att finnas möjlighet att parkera nära vattenlandet?

Ja, parkering för besökare kommer att finnas i närhet till Vattenlandet.

Kommer det nya vattenlandet att ha någon påverkan på infrastrukturen i området?

Ny infart kommer att anordnas på samma plats på Norrsundavägen där det idag finns en serviceväg som går in på området. I anslutning till Vattenlandet planerar Svenska kraftnät för en ny stomledning som detaljplanen har behövt anpassa sig till, därför behöver exempelvis en pumpstation flyttas ca 45 meter västerut.

Hur ska kommunen hantera buller och ljus från vattenlandet?

Efter samrådet ska vi studera utformning och gestaltning av vattenlandet närmare. Ljus och buller kommer vara frågor att hantera under detta skede. Vi förväntar inte något ökat buller från verksamheterna eftersom de är inomhus och vänder sig mot E4:an.

Vilka miljökonsekvenser förväntas det nya vattenlandet att ha?

Påverkan på kulturmiljö, landskapsbild, spridningskorridor för arter och ianspråktagande av åkermark. Under detaljplanearbetet tar vi fram en miljökonsekvensbeskrivning som genomlyser negativa och positiva konsekvenser av detaljplanen.

Vem ska bygga vattenlandet?

Det är en exploatör som heter Viinvest som ska bygga vattenlandet med tillhörande hotell. Kommunen är markägare och ska i anslutning till samrådet teckna markanvisningsavtal som är en option till att förhandla med kommunen om kommande köpe- och exploateringsavtal.

Varför gör kommunen en direktanvisning?

Direktanvisning kan i Sigtuna kommun ske endast i undantagsfall. I detta fall är projektet av specifik karaktär som kräver särskild hänsyn och en särskild förmåga att genomföra, som kan vara svår att säkerställa vid anvisning i konkurrens.

Vilka röster och argument finns det emot att bygga ett vattenland här?

Det finns ganska många intressen runt området som vi behöver ta hänsyn till i planeringsskedet. Exempelvis ligger bygget i en riksintressant kulturmiljö och byggnation här behöver anpassas till omgivningen. Man ska även vara restriktiv till att bygga på åkermark, dock ser kommunen motiv till att ianspråkta åkermark för detta projekt. Under detaljplanens framtagande tar vi fram en miljökonsekvensbeskrivning som genomlyser negativa och positiva konsekvenser av detaljplanen. Det finns en oro från närboende att det kan bli störningar av olika slag, detta behöver vi förhålla oss till under detaljplanens process.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.