Detaljplan för vattenland med hotell vid Rosersberg 9:1

Syftet med planen är att att möjliggöra för ett regionalt besöksmål innefattande badanläggning med tillhörande hotell samt möjlighet till lättare verksamheter och/eller restaurang. Området ses som en lämplig plats för vattenland med dess närhet till E4 och pendeltågstationen.

Läget just nu

Planförslaget har varit utsänd för granskning under remisstiden 15 februari till och med 15 mars 2024. Synpunkter som inkommit under remisstiden kommer att sammanställas i ett granskningsutlåtande.

Antagande är nästa steg i detaljplanerprocessen. Inför antagandet kommer granskningsutlåtandet att finnas tillgänglig tillsammans med övriga handligar under "Handlingar och Bilagor" längst ner på denna sida.

Bakgrund

I översiktsplan från 2022 är området utpekat för verksamhetsmark. Planområdet består idag av åkermark. Genom att möjliggöra för fler arbetstillfällen, öka utbudet av fritidsaktiviteter för barn och vuxna ska projektet bidra till att göra Rosersberg till ett regionalt besöksmål samt till en mer attraktiv, levande och trygg plats att bo och verka i.

Genom planläggning får Rosersberg ett tillskott på lättare verksamheter som besöksmål, hotell och restaurang. Området är strategiskt beläget längs med E4 med tydligt skyltläge mot vägen. En förstudie för projektet genomfördes i april 2022. I maj 2022 gav kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott planuppdrag i enlighet med förstudien. Badanläggningen har tidigare prövats i Vallstanäs, cirka 500 meter söder om planområdet.

Överklagan

Senare beslut att anta detaljplanen får överklagas av klagoberättigad, det vill säga sakägare eller övrigt berörd, som under någon av planens remisstider skriftligen framfört synpunkter som inte tillgodosetts.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget under samråd och/eller granskning kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

Remiss

Detaljplanen har varit utsänd på remiss under tiden:
Samråd från och med den 22 maj till och med den 19 juni 2023
Granskning från och med den 15 februari till och med den 15 mars 2024

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för vattenland med hotell, del av Rosersberg 9:1, omfattande fastighet Rosersberg 9:1 samt Vallstanäs 2:17, Rosersberg, Sigtuna kommun, Stockholms län
Diarienummer: KS/2022:273
Förfarande: Utökat förfarande
Handläggare: Planarkitekt Elenor Lennartsson

Vanliga frågor och svar

Var föreslås det nya vattenlandet att byggas?

Öster om Rosersbergs villasamhälle i anslutning till befintligt verksamhetsområde. Platsen ligger mellan Norrsundavägen och E4:an/ostkustbanan. Idag består området av åkermark.

Varför vill kommunen ha ett vattenland i Rosersberg?

Kommunen vill bredda utbudet av verksamheter i Rosersberg och skapa en ny mötesplats. Områdets placering vid E4:an och närhet till pendeltågsstationen i Rosersberg ger goda förutsättningar för ett attraktivt besöksmål som skapar många nya arbetstillfällen i kommunen.

Hur skiljer sig det här planförslaget från det tidigare?

I den tidigare detaljplanen som var på samråd år 2020 var placeringen för vattenlandet 500 meter söderut, men skiljer sig inte i innehåll jämfört med detta planförslag. Byggnadsvolymerna förutsätts bli detsamma som tidigare.

Vad planeras det nya vattenlandet innehålla?

Vattenlandet kommer att innehålla 15-25 attraktioner. Anläggningen kompletteras med spa-avdelning, relaxutrymmen och det serviceutbud som verksamheten kräver. Söder om vattenlandet planeras ett hotell med plats för cirka 200 rum.

När är planerad byggstart?

Kommunen planerar att anta detaljplanen under 2024. Efter att detaljplanen har antagits i kommunfullmäktige är det möjligt att starta projektet under förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft. Innan byggstart ska även bygglovshandlingar och detaljerad projektering tas fram, vilket kan ta 1- 2 år efter att detaljplanen har vunnit laga kraft.

Vilka är främst berörda av planförslaget?

Boende i Rosersberg samt de som färdas dagligen på Norrsundavägen mellan Rosersberg Trafikplats och Märsta.

Hur kan jag som invånare lämna synpunkter på förslaget?

Synpunkter på samrådsförslaget ska senast den 15 mars 2024 skriftligen ha inkommit via e-post till kontaktcenter@sigtuna.se eller Sigtuna kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 195 85 Märsta.

Hur påverkas närboende, fastigheter och företag av det nya vattenlandet?

Projektet kommer att påverka omgivningen visuellt med storleken på byggnaderna samt besökare som tar sig dit. Den byggrätt som detaljplanen möjliggör ska även utgöra en bullerskärm för befintlig bostadsbebyggelse mot E4:an och järnväg. Vattenlandet bedöms skapa ett hundratal nya arbetstillfällen och tillföra fler besökare till Rosersberg vilket ger en positiv effekt på företag i området.

Hur kommer trafiken i och omkring området att påverkas av det nya vattenlandet?

Projektet ökar trafikmängden på anslutande vägar. Det har därför tagits fram en trafikutredning och det pågår även en trafikanalys över Norrsundavägen och Trafikplats Rosersberg för att bedöma effekterna av exploateringen. Den största andelen besökare till Vattenlandet förväntas komma kl 12-13 på lördagar vilket inte sammanfaller med den annars största trafikbelastningen på vardagar i rusningstid.

Kommer det nya vattenlandet att ha någon påverkan på infrastrukturen i området?

Ny infart kommer att ordnas mot Norrsundavägen. I anslutning till vattenland planerar Svenska Kraftnät för en ny stomledning som detaljplanen har anpassats till och då behöver även en pumpstation flytta ca 45 m västerut.

Hur ska kommunen hantera buller och ljus från vattenlandet?

Hotellet har placerats så att hotellrummen inte vetter mot villabebyggelsen. Hotellet stå med gaveln mot Rosersberg. All verksamhet kommer att vara inomhus och fasaderna är relativt slutna mot villabebyggelsen så vi förväntar oss inte någon ökad störning.

Vilka miljökonsekvenser förväntas det nya vattenlandet att ha?

Påverkan på kulturmiljö, landskapsbild, spridningskorridor för arter och ianspråktagande av åkermark. Under detaljplanearbetet tar vi fram en miljökonsekvensbeskrivning som genomlyser negativa och positiva konsekvenser av detaljplanen.

Vem ska bygga vattenlandet?

Det är en exploatör som heter Viinvest som ska bygga vattenlandet med tillhörande hotell. Kommunen är markägare och har i anslutning till samrådet tecknat markanvisningsavtal som är en option till att förhandla med kommunen om kommande köpe- och exploateringsavtal.

Varför gör kommunen en direktanvisning?

Direktanvisning kan i Sigtuna kommun ske endast i undantagsfall. I detta fall är projektet av specifik karaktär som kräver särskild hänsyn och en särskild förmåga att genomföra, som kan vara svår att säkerställa vid anvisning i konkurrens.

Vilka röster och argument finns det emot att bygga ett vattenland här?

Det finns ganska många intressen runt området som vi behöver ta hänsyn till i planeringsskedet. Exempelvis ligger bygget i en riksintressant kulturmiljö och byggnation här behöver anpassas till omgivningen. Man ska även vara restriktiv till att bygga på åkermark, dock ser kommunen motiv till att ianspråkta åkermark för detta projekt. Under detaljplanens framtagande tar vi fram en miljökonsekvensbeskrivning som genomlyser negativa och positiva konsekvenser av detaljplanen. Det finns en oro från närboende att det kan bli störningar av olika slag, detta behöver vi förhålla oss till under detaljplanens process.

Kommer man kunna ta sig till vattenlandet med kollektivtrafik?

Ja, vattenlandets placering är i närheten av Rosersbergs pendeltågsstation. Planen är att det även kommer att erbjudas hämtning/lämning med shuttlebussar från Rosersbergs stationen.

Tidigare har det gått ut information om att hotellet kommer ha en festvåning, stämmer det?

Hotellet kommer inom sina publika ytor att ha en restaurang för servering av frukost och lättare måltider. Varken festlokaler för kick-offer eller evenemang är lämpliga för hotellet eller dess ändamål.

Brukar vattenland vara placerade i närheten av bostadsområden?

Det ser lite olika ut på olika platser, men exempelvis Kokpunkten i Västerås ligger lika nära bostadsområden som vattenlandet i Rosersberg.

Hur kommer det se ut med parkeringsmöjligheter vid vattenlandet?

Parkeringen som kommer byggas i anslutning till vattenlandet är avsedd för besökarna under besökstid. Den kommer att vara avgiftsfri och begränsas genom att man reglerar besökstiden i anläggningen till varje bilburen besökare/sällskap, vilket i sin tur kommer att kunna regleras via parkeringsapp/p-skiva eller liknande. De besökare som väljer kollektiva färdmedel kommer att erbjudas hämtning/lämning med shuttlebussar från stationen.

Har ni undersökt några alternativa platser för vattenlandet?

Ja, Sigtuna kommun har undersökt alternativa placeringar runtom i kommunen.

Placeringar som kommunen har studerat är intill Midgårdsbadet i Märsta, intill Torebodaanstalten i Rosersberg, området öster om Märsta station samt inom Arlandaområdet. Se mer i PM Ianspråktagande av jordbruksmark sida 10 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommer det tillhörande hotellet att vara vänt mot bostadsområdet intill?

Efter samrådsperioden har byggnaden flyttats 60 meter snett söderut i skogsdungen för att det ska bli minimal utsikt mot Norrsundavägen. Hotellets fönster kommer inte att vara öppningsbara och merparten av rummen kommer att ha utsikt snett mot E4 eller mot naturområdet med knapp utsikt mot Norrsundavägen eller villaområdet.

Kommer belysningen från byggnaden att påverka intilliggande bostadsområde och bilväg?

Exteriört är det endast ordinarie fasadbelysning som uppförs med hänsyn till omkringliggande byggnader. Det finns inga fönster ut från badet ut mot Norrsundavägen, vilket gör att det inte blir någon insyn från det hållet.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.