Detaljplan för ändrad markanvändning vid Verka

Detaljplanen syftar till att pröva förutsättningarna för ändrad markanvändning vid Verka

Läget just nu

Projektet är i ett tidigt skede och ska startas upp.

Bakgrund

Fastighetsägaren till Verka 1:5 inkom med begäran om planbesked för upprättande av ny detaljplan, med avsikten att pröva förutsättningarna för kvartersmark inom del av den angränsande fastigheten Rosersberg 10:262. Syftet är att köpa befintlig byggnad och tillhörande omkringliggande mark av kommunen. Marken och byggnaden är tänkt att ingå i Verka 1:5 genom fastighetsreglering.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott fattade beslut om planuppdrag den
31 maj 2022 § 41.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för ändrad markanvändning omfattande fastigheterna Verka 1:5 och del av Rosersberg 10:262, Rosersberg, Sigtuna kommun, Stockholms län
Diarienummer: KS/2022:106
Förfarande: Standardförfarande
Handläggare: Planarkitekt Agnes Wolter
För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.