Detaljplan för Steningehöjden etapp 3

Planens syfte är att möjliggöra för att, inom en begränsad del av Steningehöjden etapp 3 (detaljplan 263), utöka befintliga byggrätter för flerbostadshus. På så sätt kan Trädgårdsalléns karaktär av huvudgata stärkas och antalet lägenheter öka.

Innehåll på denna sida

Läget just nu

Förslag till detaljplan har varit ute på samråd . Synpunkter från allmänhet och berörda sakägare har lämnats in skriftligen till stadsbyggnadskontoret under samrådstiden 27 januari till och med 24 februari 2017.

Samrådshandlingarna samt kompletterande information om samrådet finns på länken till höger.

Nästa steg i detaljplaneprocessen är granskning, vilket innebär att bearbetade planhandlingar görs tillgängliga för allmänheten och berörda sakägare igen.

Bakgrund

Peab Bostäder AB har ansökt om att, inom en begränsad del av Steningehöjden etapp 3, utöka befintliga byggrätter för flerbostadshus

Remiss

Detaljplanen har varit utsänd på remiss under tiden:
Samråd från och med den 27 januari till och med 24 februari 2017

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för Steningehöjden etapp 3
Diarienummer: PLAN.2016.144
Förfarande: Standardförfarande
För detaljplanen tillämpas plan och bygglagen (2010:900)
Handläggare: planarkitekt Niklas Aldén

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.