Detaljplan för Sky City Syd, Arlanda

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för en fortsatt utbyggnad av Sky City, som utgör det terminalnära området vid Arlanda flygplats.

Läget just nu

Ovanstående detaljplan har översänds för granskning enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen (2010:900) under remisstiden 15 oktober till och med 1 november 2021.

Granskning

Detaljplanen har sänds ut på granskning under remisstiden 15 oktoer till och med den 1 november 2021. Granskningshandlingarna finns uppsatta i kommunhusets entréhall, Södergatan 20 i Märsta, samt på Märsta bibliotek under ordinarie öppettider. Planhandlingarna visasades även här:

Plankarta Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 5.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelsen Pdf, 340.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Synpunkter ska senast den 1 november 2021 skriftligen ha inkommit till kommunen via e-post till plan@sigtuna.se eller brev till Sigtuna kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 195 85 MÄRSTA

Information om projektet lämnas av samhällsbyggnadskontoret, Planarkitekt Niklas Aldén via e-post: niklas.alden@sigtuna.se.


Bakgrund

Idag utgörs planområdet huvudsakligen av markparkering och taxiremote med tillhörande servicebyggnader och gränsar till angöringsvägar samt parkeringshus till terminal 2 och 4.

Med detaljplan för Sky City syd vill Swedavia AB ta nästa steg i utvecklingen av Sky City söderut och förtäta de terminalnära områdena med verksamheter som gynnas av närheten till flygplatsen. Stockholm-Arlanda flygplats är riksintresse för kommunikation och ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvara tillkomsten och utnyttjande av anläggningen. Detaljplanen ska säkerställa berörda riksintressen till sin funktion.

Planförslaget har varit utsänt för samråd. Det nu utställda förslaget har ändrats och kompletterats med anledning av synpunkter som framförts under samrådet. Synpunkterna har behandlats i en samrådsredogörelse som medföljer planförslaget.

Planens genomförande kan inte antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 11 § miljöbalken. Någon formell miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer därför inte utföras.

Överklagan

Senare beslut att anta detaljplanen får överklagas av klagoberättigad, det vill säga sakägare eller övrigt berörd, som under någon av planens remisstider skriftligen framfört synpunkter som inte tillgodosetts.

Remiss

Detaljplanen har varit utsänd på remiss under tiden:
Samråd från och med den 25 september till och med den 22 oktober 2019

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för Sky City syd, Arlanda
Diarienummer: PLAN.2017.698
Förfarande: Standardförfarande
För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)
Handläggare: planarkitekt Niklas Aldén

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.