Detaljplan för Sjätte stadsdelen inom Arlandastad

Här planeras en fortsatt utbyggnad av Arlandastad med kontor, industri och hotell för att bygga samman Arlanda och Märsta till en regional stadskärna

Läget just nu

Ovanstående detaljplan har varit utsänd på samråd. Arbete pågår för att möta och tillgodose inkomna synpunkter inför granskning. Samrådshandlingarna och tillhörande utredningar samt bilagor finns tillgängliga under "Handlingar och bilagor" längst ner på denna sida.

Bakgrund

Syftet med detaljplanen är att pröva en utbyggnad av Arlandastad med kontor, industri, hotell m.m. i enlighet med antagna översiktliga planer och strategier för att bygga samman Arlanda och Märsta till en regional stadskärna i enlighet med den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen.

Överklagan

Senare beslut att anta detaljplanen får överklagas av klagoberättigad, det vill säga sakägare eller övrigt berörd, som under någon av planens remisstider skriftligen framfört synpunkter som inte tillgodosetts.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för Sjätte stadsdelen, Norslunda 50:1
Diarienummer: PLAN.2016.1085
Förfarande: Utökat förfarande
För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)
Handläggare: Planarkitekt Lars Svensson

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.