Detaljplan för Sjätte stadsdelen inom Arlandastad

Här planeras en fortsatt utbyggnad av Arlandastad med kontor, industri, hotell för att bygga samman Arlanda och Märsta till en regional stadskärna.

Läget just nu

Ovanstående detaljplan har varit ute på samråd och nu sammanställs alla yttranden i en samrådsredogörelse.

Samråd

Detaljplan sändes över för samråd under remisstiden 20 januari till och med den 17 februari 2021. Samrådshandlingarna fanns uppsatta i kommunhusets entréhall, Södergatan 20 i Märsta, samt på Märsta bibliotek under ordinarie öppettider. Planhandlingarna visades även här:

Plankarta del 1 Pdf, 791.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta del 2 Pdf, 944.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 4.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Illustrationsplan Pdf, 7.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Gestaltningsbilaga Pdf, 5.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Synpunkter skulle senast den 17 februari 2021 skriftligen komma in till plan@sigtuna.se eller till:

Sigtuna kommun
Samhällsbyggnadskontoret, PLAN.2016.1085
Södergatan 20
195 85 MÄRSTA

Bakgrund

Syftet med detaljplanen är att pröva en utbyggnad av Arlandastad med kontor, industri, hotell m.m. i enlighet med antagna översiktliga planer och strategier för att bygga samman Arlanda och Märsta till en regional stadskärna i enlighet med den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen.

Målsättningen i de översiktliga planerna är att goda kommunikationer och attraktiva miljöer ska leda till förverkligandet av en hållbar stadsdel med urbana kvaliteter som kompletterar de centralare delarna av regionen för lokalisering av verksamheter. Avsikten är att i planområdet samla verksamheter med inriktning på möten med fokus på utbildning, marknad, forskning och utveckling. Områdets täthet avses vara hög för att ge underlag för kollektivtrafik och nå en hög effektivitet i markanvändningen. Stadsdelen ska erbjuda en hög kvalitet på stadsmiljön och en identitetsskapande arkitektur.

Planen medger i större delen av området bebyggelse för industri, idrotts- och sportanläggningar samt med vissa begränsningar av ytorna även kontor, centrumändamål och handel. Exploateringsgraden är högst vid kollektivtrafiknoden i den norra och centrala delen. Den totala byggrätten är 500 000 m2 BTA. Byggrätten är anpassad till kapaciteten hos gatunätet och till rimliga antaganden om parkering, resealstring och kollektivtrafikandel. Den är också anpassad till vad omgivande vägnät med vissa kompletteringar bedömts klara under genomförandetiden. Tillåtna totalhöjder är satta med hänsyn tagen till närheten till gällande krav på hinderfrihet kring Arlanda flygplats.

Detaljplanen behöver vara flexibel eftersom det inte är klart vilka verksamheter som kommer att etableras i stadsdelen eller vilken typ av bebyggelsestruktur som de genererar. Risk- och säkerhetsfrågorna är viktiga med hänsyn till närheten till Arlanda flygplats. Dagvattenfrågorna viktiga för att säkerställa vattenstatusen i recipienterna och därmed en god vattenkvalitet i Östersjön. Planområdets strategiska läge vid entrén till Sigtuna och regionen ställer krav på gestaltningen av både fronterna mot Arlandainfarten och Arlandabanan och stadsdelen som helhet.

Strukturplan som visar möjlig kvartersstruktur och grönområden

Överklagan

Senare beslut att anta detaljplanen får överklagas av klagoberättigad, det vill säga sakägare eller övrigt berörd, som under någon av planens remisstider skriftligen framfört synpunkter som inte tillgodosetts.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för Sjätte stadsdelen, Norslunda 50:1
Diarienummer: PLAN.2016.1085
Förfarande: Utökat förfarande
För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)
Handläggare: Planarkitekt Lars Svensson

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.