Detaljplan för Sätuna torg södra

Fastigheten är idag bebyggd med två hus innehållande 4 lokaler och 14 bostäder. Husen är uppförda år 1959 och är i dåligt skick. Sigtunahem har även uttryckt en önskan att se över möjligheterna till ny exploatering på de intilliggande fastigheterna som bolaget äger.

Läget just nu

Detajplanen vann laga kraft 2020-07-17.
Detaljplanen kommer inom kort finnas tillgänglig på sigtunakartan.
Tillsvidare finns handlingarna tillgängliga nedan:

AntagandehandlingarPDF

Bakgrund

Sigtunahem har uttryckt önskemål om att få bygga fler bostäder vid Märsta station, runt Sätuna torg. Bebyggelsen kommer bestå av bostäder och handel med genomtänkt och attraktivt gestaltning som tar tillvara på platsens kvaliteter. Det sociala rummet ska stå i fokus med livfulla stadsstråk, torg och mötesplatser.

Remiss

Detaljplanen har varit utsänd på remiss under tiden:
Samråd från och med den 3 maj till och med 31 maj 2018.
Granskning från och med den 24 juni till och med 16 augusti 2019.

Planen antogs av Kommunfullmäktige den 2020-06-17 § 58.
Klagoberättigade har underrättats och haft möjlighet att överklaga antagandebeslutet till och med den 16 juli 2020.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för Sätuna torg södra
Diarienummer: PLAN.2015.327
Förfarande: Standardförfarande
För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)
Handläggare: planarkitekt Lars Svensson

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.