Detaljplan för LSS-boende vid Rolsta

Syftet med detaljplanen LSS-boende vid Rolsta är att möjliggöra för bostäder enligt lagen om särskilt stöd (LSS) samt att möjliggöra daglig verksamhet enligt LSS. Planens utformning syftar till att säkerställa en säker trafiksituation, god dagvattenhantering och skapa en god boende miljö för de boende.

Läget just nu

Ovanstående detaljplan sänds ut för samråd enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen (2010:900) under remisstiden 4 april till och med den 29 april 2022.

Samråd

Detaljplanen sänds ut för samråd under remisstiden 4 april till och med den 29 april 2022. Samrådshandlingarna finns uppsatta i kommunhusets entréhall, Södergatan 20 i Märsta, samt på Märsta bibliotek under ordinarie öppettider. Planhandlingarna visas även här:

Plankarta Pdf, 671.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Synpunkter ska senast den 29 april 2022 skriftligen komma in till kontaktcenter@sigtuna.se eller via post till:

Sigtuna kommun
Samhällsbyggnadskontoret, planenheten
Södergatan 20
195 85 MÄRSTA

Bakgrund

Syftet med detaljplanen LSS-boende vid Rolsta är att möjliggöra för bostäder enligt lagen om särskilt stöd (LSS) samt att möjliggöra daglig verksamhet enligt LSS. Planens utformning syftar till att säkerställa en säker trafiksituation, god dagvattenhantering och skapa en god boende miljö för de boende. Planen syftar även till att bebyggelsens utformning anpassas till omgivande bebyggelse.

Äldre- och omsorgsförvaltningen, ÄOF, har klarlagt behov av två nya LSS-boenden om sex lägenheter för att tillgodose behov av LSS-lägenheter och minska andel köpta boendeplatser. ÄOF har önskat att ett boende ska lokaliseras i Sigtuna stad och ett ska lokaliseras i Märsta för att kunna erbjuda samma kommunala service utifrån allas lika värde i kommunens olika delar. Platser på kommunens mark, som skulle kunna vara lämpliga för LSS- boenden, har studerats 2020. ÄOF har bedömt att detta område är en lämplig plats att arbeta vidare med för LSS- boende i Märsta samt en enhet för daglig verksamhet. Tidigare har det funnits paviljonger för daglig verksamhet på platsen med tillfälliga bygglov. De tillfälliga byggloven har utgått och paviljongerna har avlägsnats från platsen. En ny detaljplan krävs för att möjliggöra LSS-boende på platsen.

Samhällsbyggnadsutskottet gav 2021-05-04 § 36 Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att genom planläggning med standardförfarande pröva förutsättningarna för LSS-boende på del av fastigheten Norrbacka 1:42 i Märsta.

Överklagan

Senare beslut att anta detaljplanen får överklagas av klagoberättigad, det vill säga sakägare eller övrigt berörd, som under någon av planens remisstider skriftligen framfört synpunkter som inte tillgodosetts.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för LSS-boende vid Rolsta gård, omfattande del av fastighet Norrbacka 1:42 i Märsta.
Diarienummer: KS/2021:231
Förfarande: Standardförfarande
För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)
Handläggare: Planarkitekt Simon Sundell

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.