Detaljplan för detaljhandel vid Norrsunda-Brista

Planarbetet innebär att upprätta en detaljplan i syfte att
möjliggöra för ytterligare handel som kompletterar den befintliga verksamheten inom Norrsunda-Brista 3:11.

Innehåll på denna sida

Läget just nu

Detaljplaneprocessen har startat och arbetet med ett samrådsförslag innehållandes utökad detaljhandel inom planområdet pågår. I arbetet analyseras just nu natur- och kulturmiljövärden rörandes den befintliga gårdsmiljön samt möjligheterna till att anordna en bra angöringslösning för anslutning till Norrsundavägen (väg 859).

Bakgrund

Sigtuna kommun mottog augusti 2020 en begäran om planbesked för fastigheten Norrsunda-Brista 3:11 för utökad detaljhandel inom fastigheten. Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-07 §72 att ge ett positivt planbesked med planuppdrag. Planen omfattar även del av den kommunägda fastigheten Norrsunda-Brista 2:8. Planområdet är knappt 6ha stort och innehåller idag handel med tillhörande parkering samt en äldre gårdsmiljö.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för detaljhandel vid Norrsunda-Brista 3:11
Diarienummer: KS/2020.449
Förfarande: Standardförfarande
För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)
Handläggare: Johan Rosberg

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.