Detaljplan för bostäder vid Sätuna

Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten för flerbostadshus omfattande fastigheten Sätuna 3:201 i centrala Märsta

Läget just nu

Förslag till detaljplan har varit ute på samråd. Synpunkter från allmänhet och berörda sakägare har lämnats in skriftligen till samhällsbyggnadskontoret under samrådstiden 14 maj 2024 till och med 4 juni 2024.
Alla inkomna synpunkter sammanställs och besvaras i en samrådsredogörelse som redovisas i samband med granskningsskedet.
Nästa steg i detaljplaneprocessen är granskning, vilket innebär att bearbetade planhandlingar görs tillgängliga för allmänheten och berörda sakägare igen.

Bakgrund

Rikshem AB har inkommit med ansökan om planuppdrag för upprättande av ny detaljplan för nybyggnation av flerbostadshus omfattande cirka 100 nya bostäder inom fastigheten Sätuna 3:201 i Märsta.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för bostäder omfattande fastigheten Sätuna 3:201.
Diarienummer: KS/2021:650
Förfarande: Standardförfarande
Handläggare: Planarkitekt Petter Gisslén Telning
För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.