Detaljplan för bostäder vid Sätuna

Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten för flerbostadshus omfattande fastigheten Sätuna 3:201 i centrala Märsta. Under planprocessen kommer placering, skala och omfattning av tillkommande bebyggelse studeras utifrån platsens förutsättningar.

Innehåll på denna sida

Läget just nu

Planen är vilande i väntan på att en projektgrupp är tillsatt.

Bakgrund

Rikshem AB har inkommit med ansökan om planuppdrag för upprättande av ny detaljplan för nybyggnation av flerbostadshus omfattande cirka 100 nya bostäder inom fastigheten Sätuna 3:201 i Märsta. Föreslagen inriktning medför att tidigare planuppdrag från 2018 med förskoleändamål avbryts eftersom behovet av förskola på platsen inte längre är aktuellt. Behovet har tillgodosetts på annan plats.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 10 mars 2022 att avbryta tidigare planuppdrag och att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att pröva förutsättningarna för ny detaljplan.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för bostäder omfattande fastigheten Sätuna 3:201.
Diarienummer: KS/2021:650
Förfarande: Standardförfarande
Handläggare: Planarkitekt Lars Svensson
För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.