Detaljplan för bostäder vid Ekilla torg

Planområdet utvecklas till ett centrum i Ekilla. Den nya bebyggelsen skapar en torgyta. Byggnaderna har service och handel i bottenvåningen och bostäder i de övre våningarna. Parkering föreslås med ett garage under byggnaderna.

Innehåll på denna sida

Läget just nu

Detaljplanearbetet pågår och har ett utarbetat förslag till ny bebyggelse.

Bakgrund

Förslaget innebär att nuvarande byggnad avsedd för handel rivs och ersätts med nya byggnader. Förtätningsprojektet ska ge en mer funktionsblandad, tät och stadsmässig karaktär.

Remiss

Detaljplanen har varit utsänd på remiss under tiden:
Samråd från och med den 29 mars till och med 23 april 2017.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för Ekilla Torg
Diarienummer: PLAN.2015.702
Förfarande: Standardförfarande
För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)
Handläggare: planarkitekt Lars Svensson

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.