Ändring av del av detaljplan flerbostadshus vid Södergatan syd

Detaljplaneändringen syftar till att ändra del av gällande detaljplan Flerbostadshus vid Södergatan syd (dpl 242), för att stävja byggnation av loftgångar vid nyproduktion omfattande fastigheterna Märsta 1:239, 1:240 och 1:241.

Läget just nu

Detaljplanen, som antogs av kommunstyrelsen 2022-06-29 §98, har överklagats.
Sista dagen att överklaga detaljplanen var den 25 juli 2022. Överklaganden som kommit in i rätt tid hanteras av mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Beslutet om antagande tillkännagavs på kommunens anslagstavla den 30 juni 2022. Antagandehandling och granskningsutlåtande finns tillgängliga under Handlingar och bilagor på denna sida.

Remiss

Detaljplanen har varit utsänd på remiss under tiden:
Samråd från och med den 13 maj 2022 till och med 3 juni 2022
Granskning från och med den 8 juni till och med den 22 juni 2022

Bakgrund

För att hindra utformning av loftgångar vid nybyggnation på platsen behöver gällande detaljplan ändras. Ändringen som omfattar del av detaljplanen Flerbostadshus vid Södergatan Syd (dpl 242) syftar till att pröva förutsättningar att hindra byggnation av loftgångar vid nybyggnation samt se över parkeringsnormen omfattande fastigheterna Märsta 1:239, 1:240 och 1:241. Ändringen är förenlig med gällande detaljplans syfte, övriga bestämmelser och innebär inte några betydande olägenheter för omgivningen.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 29 mars 2022 att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att pröva förutsättningarna för att ändra delar av gällande detaljplan.

Överklagan

Klagoberättigade som under remisstiden yttrat sig och inte fått sina synpunkter tillgodosedda kan överklaga beslutet i skrivelse ställd till mark- och miljödomstolen senast den 25 juli 2022.

Överklagande som kommit in i rätt tid skickas vidare till Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt.

Klagande ska i skrivelsen till mark- och miljödomstolen ange vilket beslut som överklagas och varför beslutet anses felaktigt. Skrivelsen ska vara undertecknad, med namnförtydligande samt uppgifter om postadress och telefonnummer.

Planinformation

Formellt namn: Planuppdrag för ändring av del av detaljplan Flerbostadshus vid Södergatan syd
Diarienummer: KS/2022:155
Förfarande: Standardförfarande (ändring av detaljplan)
Handläggare: Planarkitekt Simon Sundell
För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.