Detaljplan för Odenslund verksamhetsområde

Ambitionen är att området ska utvecklas inom småskalig logistik med mindre uppbrutna fastigheter som anpassar sig till landskapet.

Läget just nu

Ovanstående detaljplan har varit utsänd för samråd enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen (2010:900) under remisstiden 4 maj till och med den 31 maj 2020.

Samråd

Detaljplanen var utsänd på samråd under remisstiden 4 maj till och med den 31 maj 2020. Samrådshandlingarna fanns uppsatta i kommunhusets entréhall, Södergatan 20 i Märsta, samt på Märsta bibliotek under ordinarie öppettider. Planhandlingarna visasades även här:

Planbeskrivning Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta Pdf, 568.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Synpunkter skulle senast den 31 maj 2020 skriftligen ha inkommit till kommunen via post eller mejl.

Bakgrund

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att utveckla området för logistik, lager och kontor samt uppställningsytor för fordon. Ambitionen är att området ska utvecklas inom småskalig logistik med mindre uppbrutna fastigheter som anpassar sig till landskapet. Området ska ges ett städat och organiserat intryck med många gröna inslag. Detaljplanen ska ta hänsyn till föreliggande naturvärden, landskapsbild och kulturarv. Den sammanvägda bedömningen är att planförslaget kan medföra betydande miljöpåverkan. En särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram i enlighet med 6 kap. 9 § MB.

Remiss

Planförslaget har varit ute på programsamråd under juli-september 2013.
Planförslaget har varit ute på samråd under remisstiden 4 maj till 31 maj 2020.

Överklagan

Senare beslut att anta detaljplanen får överklagas av klagoberättigad, det vill säga sakägare eller övrigt berörd, som under någon av planens remisstider skriftligen framfört synpunkter som inte tillgodosetts.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för Odenslund i Lunda
Diarienummer: PLAN.2012.1520
Förfarande: Utökat planförfarande
För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)
Handläggare: planarkitekt Niklas Aldén

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.