Detaljplan för bostäder vid Klockarbol

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett 40-tal nya bostäder invid Skepptuna bygdegård, skola och förskola. Ambitionen är att skapa en varierad bebyggelse som ansluter i karaktär till den befintliga bebyggelsen i Skepptuna.

Läget just nu

Detaljplanen, som antogs av kommunfullmäktige den 16 juni 2022 § 69, har överklagats. Sista dagen att överklaga detaljplanen var den 18 juli 2022. Överklaganden hanteras av mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Beslutet om antagande av detaljplanen tillkännagavs på kommunens anslagstavla den 21 juni 2022. Antagandehandling och granskningsutlåtande finns tillgängliga under Handlingar och bilagor på denna sida.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 8 oktober 2012 att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta förslag till detaljplan för bostäder inom fastigheten Helgåby.

Ärendet har tidigare varit uppe för beslut om antagande i Kommunfullmäktige, 26 oktober 2017 § 252. Beslutet överklagades och upphävdes den 30 mars 2020 av Mark- och miljööverdomstolen och skickades tillbaka till kommunen för ny hantering. Detaljplanens uppdrag löpte dessutom ut den 9 oktober 2017, varav ett förnyat uppdrag gavs den 8 juni 2020.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett 40-tal nya bostäder invid Skepptuna bygdegård, skola och förskola. Ambitionen är att skapa en varierad bebyggelse som ansluter i karaktär till den befintliga bebyggelsen i Skepptuna.

Detaljplanen har stöd i Sigtuna kommuns översiktsplan då området pekas ut som ett förändringsområde huvudsakligen avsett för bostäder.

Remiss

Detaljplanen har varit utsänd på remiss under tiden:
Samråd från och med den 22 oktober till och med 19 november 2015
Granskning från och med den 30 november 2016 till och med 2 januari 2017
Granskning från och med den 9 juni till och med 30 juni 2021

Överklagan

Överklagandeberättigade som under remisstiden yttrat sig och inte fått sina synpunkter tillgodosedda kan överklaga beslutet i skrivelse ställd till mark- och miljödomstolen senast den 18 juli 2022.

Överklagande som kommit in i rätt tid skickas vidare till Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt.

Klagande ska i skrivelsen till mark- och miljödomstolen ange vilket beslut som överklagas och varför beslutet anses felaktigt. Skrivelsen ska vara undertecknad, med namnförtydligande samt uppgifter om postadress och telefonnummer.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för bostäder vid Klockarbol
Diarienummer: KS/2012:517
Förfarande: Utökat planförfarande
För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)
Handläggare: Planarkitekt Johan Rosberg

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.