Samverkan för bättre vatten

Kommunen arbetar aktivt med vattenvård där målet är att sjöar och vattendrag ska uppnå god ekologisk och kemisk status. För att uppnå målet har vi ett brett samarbete med närliggande kommuner och verksamhetsutövare.

Märstaåns vattensamverkan

I Märstaåns vattensamverkan ingår, förutom Sigtuna kommun, även Swedavia, Stockholm Exergi, Sigtuna Återvinning AB (SÅAB), Sigtuna Vatten & Renhållning AB (SIVAB), Beckers Industrial Coatings AB och Lantbrukarnas riksförbund (LRF). Samverkansgruppen är ett forum för erfarenhetsutbyte om olika vattenfrågor. Sedan 2012 bedriver Märstaåns vattensamverkan ett miljöövervakningsprogram med provtagning varje månad i Märstaån och dess delgrenar - Rosersbergsbäcken, Odensalabäcken, Kättstabäcken och Halmsjöbäcken. Resultaten av dessa sammanställs i en årlig rapport.

Oxunda vattensamverkan

I Oxunda vattensamverkan ingår alla kommuner som ligger inom Oxundaåns avrinningsområde. Dessa är Sigtuna kommun, Sollentuna kommun, Upplands Väsby kommun, Vallentuna kommun, Täby kommun samt Järfälla kommun. Sjöar och vattendrag i Oxunda avrinningsområde provtags regelbundet för olika kemiska och biologiska parametrar. Utöver miljöövervakning arbetar Oxunda aktivt med åtgärder för dagvatten, biologisk mångfald samt djurhållning. Ett exempel är den åtgärdsstrategin som har tagits fram under år 2020 i syfte att minska hästhållningens påverkan på vattenmiljön. Rent konkret innebär strategin att ge rådgivning kring miljöarbetet på gården, skapa och visa upp goda exempel samt ge stöd med ansökningar om ekonomiskt bidrag för åtgärder till hästägare. Om du är en hästhållare eller markägare med hästar på mark inom Oxundaåns avrinningsområde så kan du utan kostnad delta i möten, seminarier, studiebesök och gårdsvisa rådgivningar. Passa på att få information, rådgivning och hjälp kring åtgärder på hästgården som är bra för hästen, dig och miljön. Läs mer om projektet här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Läs mer på Oxunda vattensamverkans webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Norra Stockholmsåsens grundvattenråd

Norra Stockholmsåsens grundvattenråd arbetar sedan 2017 för att långsiktigt förbättra kvalitet på grundvattnet i åsen och behålla tillgången av grundvatten i åsen. Grundvattenrådet verkar för kunskapsutbyte och gemensam utveckling för åsens bästa.

Norrvatten förser idag närmare 700 000 människor med dricksvatten och befolkningen i området växer i snabb takt. Norrvatten har fyra grundvattentäkter i Stockholmsåsen och dessa är en oersättlig resurs för reservvattenförsörjningen. De kan användas som reservvatten i händelse av driftstörning, kris eller kapacitetsproblem. Varje grundvattentäkt har ett vattenskyddsområde upprättat för att försäkra vattnets goda kvalitet. När Storstockholmsområdet växer ökar trycket på åsen och gör den mer utsatt för föroreningar. Det är därför viktigt att samla alla intressen kring åsen för att säkra dess framtid

Fokus för grundvattenrådets arbete ligger på att utveckla kunskapen om grundvattnets kvalitet och kvantitet i åsen för att förebygga negativ påverkan, att öka samverka mellan kommuner och andra intressenter med påverkan på åsen samt att öka kunskapen om Norra Stockholmsåsens utmaningar och behov bland medlemskommuner, intressenter och allmänhet.

Aktiviteter inom grundvattenrådet 2017–2020

  • Framtagande och spridning av broschyr om Norra Stockholmåsen
  • Årliga öppna stormöten med olika teman
  • Dialog och samverkan med Trafikverket och Räddningstjänst kring Norra Stockholmsåsens utmaningar och behov
  • Insamling och sammanställning om grundvattenkvalitet från medlemskommunerna
  • Provtagning av grundvatten i åsen
  • "Riskutredning norra Stockholmsåsen”, Uppdragsrapport av Tyréns 2018

Grundvattenrådet består av en styrgrupp bestående av politiskt valda representanter från varje kommun, en ledningsgrupp bestående av tjänstemän från varje kommun och ansvarig samordnare på Norrvatten, en referensgrupp samt ett antal observatörsmedlemmar. Läs mer på Grundvattenrådets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.