Åtgärdsplan Garnsviken

Vattenkvalitén i Garnsviken klarar inte gällande miljökvalitetsnormer och det ska nu åtgärdas. Målet är en god ekologisk och kemisk status till år 2027. För att nå dit behövs en konkret åtgärdsplan från kommunen tillsammans med gott samarbete med berörda invånare och Knivsta kommun.

Karta som visar avrinningsområdet runt Garnsviken.

Arbetet just nu

Sigtuna kommun ska ta fram en åtgärdsplan med konkreta förslag kring vad som behöver göras för att vattenstatusen ska bli bättre. Innan en åtgärdsplan är på plats krävs att kommunen gör en kartläggning, tillsammans med markägarna runt Garnsviken, för att komma åt vad som kan göras på kort och lång sikt. Genom att vattenstatusen förbättras kommer andra värden såsom friluftsliv, fiske och den biologiska mångfalden i Garnsviken och Lövstaån att stärkas och skyddas.

Hösten 2020 hade vi ett projekt i samverkan med Naturvatten och WRS för att utvärdera status och påverkankällor i Garnsviken och Lövstaån. Resultaten visade att den sammantagna externa fosfortillförseln till Garnsviken ligger på en nivå långt över den som kan ses som acceptabel för att nå god status. Där det även föreslås en del åtgärder för hur man kan minska fosfortillförseln. Resultatet från undersökningen kommer att presenteras i form av en kartdialog och workshop sommaren 2021.

Parallellt har vi skickat ut en enkät till markägare runt Garnsviken och Lövstaån där syftet var att ta reda på hur kommunen kan gå vidare i sitt arbete.

Samverkan viktig

För att vi ska kunna nå målet att höja vattenstatusen, med hjälp av åtgärdsplanen, behövs god samverkan med invånare och näringsidkare i det berörda området. Tillsammans är vi lösningen på problemet som har varit omfattande under lång tid. Uppdraget omfattar Garnsvikens avrinningsområde samt Lövstaåns nedre del, som mynnar ut i Garnsviken och är en viktig källa till förorening. Eftersom Lövstaån rinner genom Knivsta kommun är det också viktigt med bra samverkan mellan kommunerna.

Vi skickade ut en enkät hösten 2020 för att ta reda på markägares perspektiv på åtgärdsplanen, samt hur vi kan utveckla en bättre dialog mellan kommunen och berörda aktörer kring en lokal åtgärdsplan. Vi kontaktade 280 markägare och organisationer runt Garnsviken och Lövstaån och fick ca 90 svar. Enkäten bestod av elva frågor. Här kan du ta del av enkätresultatet.

Bakgrund

Garnsviken utgör ett välbesökt tätortsnära naturområde med flertalet skyddsvärda arter och livsmiljöer. De södra delar av Garnsviken är utpekade som riksintresse för det rörliga friluftslivet tillsammans med resten av Mälaren. Sjön erbjuder upplevelser i form av båtliv, fiske och landskapsbild. Vikens västra strand, med sina fornlämningar och anor från tidig medeltid, ingår i riksintresse för kulturmiljövård. Sigtuna kommun har pekat ut Garnsviken och Lövstaån också som ett ekologiskt särskilt känsligt område (ESKO) på grund av höga naturvärden, god ekologisk funktion, starka ekologiska samband och förekomst av rödlistade arter. Resultat från provfiske i Garnsviken pekar på ett rikt och varierat fiskesamhälle. I viken påträffas den unika karpfisken asp, nissöga, faren samt gädda och gös som är viktiga från en ekologisk och ekonomisk synpunkt. Lövstaån tillsammans med Garnsviken utgör viktiga lekområden för flera av dessa arter.

Miljöpåverkan

Påverkan från lantbruk, skogsbruk, dagvatten, avloppsvatten och andra verksamheter i område samt klimatförändringar, kan leda till olika miljöproblem och att vattenkvalitén försämras. Idag är Garnsviken en av av de sjöarna med sämst vattenkvalité i kommunen och klarar inte gällande miljökvalitetsnormer. Ökad övergödning, på grund av näringsbelastning, är bland de viktigaste miljöproblemen i området. Resultaten av en försämrad vattenkvalité blir att många av Garnsvikens värden riskerar att försvinna. Sigtuna kommun har startat ett långsiktigt arbete för att förbättra vattenkvalitén så att Garnsvikens värden bibehålls och kan nyttjas av kommande generationer.

Garnsviken

Lokal åtgärdsplan och Agenda 2030

Sigtuna kommun har ett långsiktigt arbete med de globala målen genom Agenda 2030. Agenda 2030 är en global handlingsplan för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen. Den lokala åtgärdsplanen för Garnsviken är ett sätt att konkret arbeta mot en hållbar miljö och behandlar i synnerhet tre mål. Mål 6 – Rent vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., mål 14 – Hav och marina resurser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Läs mer om de globala målen och kommunens arbete med Agenda 2030. Öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.