Anmälan och tillstånd

Den som ska sprida kemiska bekämpningsmedel utomhus måste antingen göra en anmälan eller ansöka om tillstånd för det.

Anmälan om spridning av bekämpningsmedel

Anmälan krävs för spridning av kemiska bekämpningsmedel på:

 • Vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som Statens jordbruksverk har meddelat.
 • Banvallar.
 • Områden som är större än 1000 m3 och där allmänheten får färdas fritt (med undantag för åkermark).

Skicka in anmälningsblanketten nedan senast fyra veckor innan spridning. Den ska innehålla de uppgifter som framgår av Förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel.

Att tänka på:

 • Vid spridning av bekämpningsmedel inom ett område där allmänheten får färdas fritt måste man informera om spridningen på väl synliga anslag.
 • Anslagen ska bland annat innehålla information om vilket preparat som använts och kartskiss över bekämpat område.
 • Anslagen ska sitta uppe minst en månad efter spridningen av växtskyddsmedel.

När behövs tillstånd för spridning av bekämpningsmedel?

Tillstånd krävs för att yrkesmässigt få sprida kemiska bekämpningsmedel på:

 • Tomtmark för flerfamiljshus
 • Gårdar till skolor och förskolor
 • Idrottsanläggningar som golfbanor etc.
 • Allmänna lekplatser och parker
 • Utomhus på idrotts- och fritidsanläggningar
 • Planerings- och anläggningsarbeten
 • På vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, och på ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material
 • Inom skyddsområde för vattentäkt. Särskilda bestämmelser för spridning av kemiska bekämpningsmedel kan finnas i de vattenskyddsföreskrifter som finns för varje vattenskyddsområde.