Anmälan och tillstånd

Den som ska sprida kemiska bekämpningsmedel utomhus måste antingen göra en anmälan om detta eller ansöka om tillstånd för det hos Bygg- och miljönämnden.

Anmälan om spridning av bekämpningsmedel

Anmälan krävs för spridning av kemiska bekämpningsmedel på:

 • Vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som Statens jordbruksverk har meddelat.
 • Banvallar
 • Områden som är större än 1000 m3 och där allmänheten får färdas fritt (med undantag för åkermark).

Skicka in anmälningsblanketten ovan till Bygg- och miljöförvaltningen senast 4 veckor innan spridning och innehålla de uppgifter som framgår av Förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel.

Att tänka på:

 • Vid spridning av bekämpningsmedel inom ett område där allmänheten får färdas fritt måste man informera om spridningen på väl synliga anslag.
 • Anslagen ska bland annat innehålla information om vilket preparat som använts och kartskiss över bekämpat område.
 • Anslagen ska sitta uppe minst en månad efter spridningen av växtskyddsmedel.

När behövs tillstånd för spridning av bekämpningsmedel?

Tillstånd krävs för att yrkesmässigt få sprida kemiska bekämpningsmedel på:

 • Tomtmark för flerfamiljshus
 • Gårdar till skolor och förskolor
 • Idrottsanläggningar som golfbanor etc.
 • Allmänna lekplatser och parker
 • Utomhus på idrotts- och fritidsanläggningar
 • Planerings- och anläggningsarbeten
 • På vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, och på ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material
 • Inom skyddsområde för vattentäkt. Särskilda bestämmelser för spridning av kemiska bekämpningsmedel kan finnas i de vattenskyddsföreskrifter som finns för varje vattenskyddsområde.