Kart- och mättjänster

Här kan du beställa kart- och mättjänster och läsa mer om respektive produkt.

Nybyggnadskarta

Om du ska bygga nytt eller bygga till behöver du sannolikt en nybyggnadskarta. Kartan används som underlag när man gör en situationsplan för ansökan om bygglov. Kartan är ett hjälpmedel både för den som söker bygglov och handläggare vid bygglovsprövningen. Bygglovhandläggaren avgör om och i så fall vilken nybyggnadskarta som krävs.

Nybyggnadskartan redovisar relevant geografisk information för bygglovsändamål som till exempel fastighetsgränser, detaljplanebestämmelser, nivåkurvor samt anslutningspunkt för vatten och avlopp.

Beställ nybyggnadskarta:
Leveranstiden för nybyggnadskartan är upp till tre veckor så tänk på att beställa kartan i god tid.

Tomtkarta

Kartan visar resultatet av en lantmäteriförrättning och kan bland annat visa de gränser, servitut och gemensamhetsanläggningar som tillkommit, förändrats eller utgått.

Förrättningskartan, tillsammans med beslut och protokoll, utgör ett juridiskt dokument som efter registrering i fastighetsregistret arkiveras hos Lantmäterimyndigheten.

På Lantmäteriets hemsida finns e-tjänster där du kan titta på förrättningskartor över din fastighet. Om du vill ha kopior av gamla förrättningskartor kontakta Lantmäterimyndigheten i Stockholms län.

Flygbilder

Det finns flygbilder över kommunen från 2018. Flygbilder kan beställas via våra e-tjänster.

Primärkarta

Primärkartan eller Baskartan som den också kallas är kommunens storskaliga karta som detaljerat och med god lägesnoggrannhet redovisar förhållandena på marken. Kartan används främst för detaljplanering men också som underlag till nybyggnadskartor, projekteringskartor, förrättningskartor och ledningskartor.

Kartan innehåller exempelvis fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, gator och vägar, gång- och cykelbanor, byggnader, nivåkurvor och punktvisa höjdangivelser på marken. Kartan kan levereras över valfritt område i valfri skala och med valfritt innehåll och levereras digitalt eller som pdf.

Mättjänster

Kommunen utför på uppdrag olika typer av mättjänster, exempelvis:

  • Utstakning av nya byggnader i samband med bygglov
  • Kontrollmätning av hus och andra anläggningar
  • Återställande eller påvisning av försvunna gränsmarkeringar
  • Inmätnings-/utsättningsuppdrag av olika slag
  • Mätning för projekteringsunderlag
  • Koordinatberäkningar och koordinattransformationer
  • Stomnät

Stomnät och koordinatsystem

Sigtuna kommun arbetar i koordinatsystem SWEREF 99 18 00 i plan och i RH 2000 i höjd.

Våra stomnätspunkter över kommunen finns tillgängliga i Sigtunakartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Klickar du på en punkt i kartan får du upp koordinater och eventuell punktmarkering.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.