Valsta 2030

Valsta 2030 är namnet på Sigtuna kommuns utvecklingsprojekt för kommundelen Valsta. Syftet är att stärka Valstas attraktivitet som kommundel att bo och verka i. Projektet sträcker sig över tio år och innefattar såväl långsiktig planering som kortsiktiga investeringar.

Varför Valsta 2030?

2018–2019 genomförde Sigtuna kommunen en medborgardialog i syfte att stärka kommundelen Valsta som bostads- och vistelseplats. Dialogen, som skedde i flera steg, gav många olika idéer och perspektiv då över 150 personer i olika åldrar deltog.

Förutom medborgardialogen har kommunen utfört trygghetsvandringar för att se var insatser krävs och vad som behöver förändras och förbättras för att öka säkerheten och känslan av trygghet. Exempelvis upplevs områdena runt Valsta centrum som ödsliga och otrygga och det efterfrågades fler mötesplatser, aktivitetsytor och utbud av bostäder i olika former.

Utvecklingsförslag för Valsta

Som ett resultat av de synpunkter och idéer som framkom under dialogen startade Sigtuna kommun under våren 2019 utvecklingsprojektet Valsta 2030. Vi har nu tagit fram ett utvecklingsförslag för Valsta som innehåller fysiska stadsutvecklingsåtgärder som kan genomföras både i närtid och på längre sikt. 

Ambitionen är att öka rörelsen i området under dygnets alla timmar, att göra centrala Valsta mer levande. Vi vill också koppla samman kommundelen med omgivningen, då Valsta i dag upplevs vara lite isolerat.

Läs hela utvecklingsförslaget. Pdf, 8 MB.

Planerade förbättringsåtgärder

Ett par förbättringsåtgärder kan utföras på kort sikt eller håller redan på att genomföras:

 • Installation av ny eller kompletterande belysning på flera platser.
 • Satsningar på aktivitetsytor, bland annat en multisportrink.
 • Valstastråket kommer att få fler grillplatser.
 • Vattentornsparken ska rustas upp.

På sikt planerar vi även att:

 • Anpassa Valstaskolans byggnad till annan verksamhet, som till exempel äldreboende, förskola och vuxenutbildning, eller till kulturändamål så som konstverksamhet, aktiviteter för ungdomar och föreningsverksamhet.
 • Bygga om sporthallens yttre, bottenvåningen ska få mer glas och entréer ska göras tydligare. Det ökar förutsättningarna för trygghet och skapar liv utmed ett annars ödsligt gångstråk.
 • Utveckla marken kring sim- och sporthallen med stadsradhus. Stadsradhus föreslås även norr om sporthallen. Det breddar bostadsutbudet i Valsta och ger människor fler bostadsalternativ.
 • Fortsätta att utveckla Valstastråket till en social mötesplats - ett grönt vardagsrum - med platser för lek, aktivitet och umgänge. Vattentornsparken ska kopplas ihop med Valstastråket till ett sammanhängande stråk.
 • Anlägga ett flertal nya lek- och aktivitetsytor runt om i kommundelen. Bland annat utvecklas Valsta torg med vinterlek, en ny stadsdelslekplats i Midgårdsdalen ska anläggas och Vattentornsparkens lekplats förbättras.

Karta över åtgärder

Sigtunakartan

Genomförda förbättringsåtgärder

 • Utanför Valsta simhall har en lyktstolpsdunge växt fram. Dungen är en historisk utställning som tar dig med på en resa genom olika tiders lyktstolpar. Läs mer på valstakonst.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Vi har anlagt en ny trappa från Vikingavägen till idrottsplatsen Midgårdsvallen.
  I Valsta åpark har vi satt upp bänkar, planterat träd, anlagt en gångväg över parken, jämnat till marken samt belyst hela området.
 • Vi har röjt träddungar, buskage och annan växtlighet vid bland annat gång- och cykelvägar för att förbättra sikten.
 • Vi har satt upp kompletterande gång- och cykelskyltar för en förbättrad orienterbarhet.
 • Vi har byggt ett upplyst minigym i anslutning till Valsta motionsspår.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.