Stora gatan i Sigtuna stad

Förbättringsåtgärder kommer att ske under året på Stora gatan i Sigtuna stad samt på närliggande torg och gator. Arbetet kommer att påbörjas våren 2021.

Arbetet just nu

Nu provar vi ny belysning på Stora gatan i Sigtuna stad. Belysningen på Stora gatan är idag bristfällig och i många fall inte kommunal. Ökad trygghet och säkerhet är viktiga anledningar till att vi rustar upp belysningen men det är också viktigt att ta hänsyn till den kulturella miljön. Efter ett samarbete med Sigtuna Museum, Sigtuna stad Företagarförening och Sigtuna Hembygdsförening under våren har en modern variant av den klassiska gatlyktan valts. Den smälter in väl i den historiska stadsmiljö som Stora gatan utgör samtidigt som den moderna tekniken möjliggör en belysning som kan precisionsstyras för att skapa god belyst miljö.

En befintlig belysningsstolpe på Torggränd vid Stora torget har tillfälligt ersatts av den valda belysningen för att testa denna på platsen. Samma belysning pryder även den nya cykelbanan på Strandpromenaden.

Projektet

Det som kommer att åtgärdas gäller:

 • Belysning
 • Gatans skick
 • Tillgänglighet
 • Trafiksäkerhet

Förändringarna syftar till att förbättra miljön för alla som vistas i området samtidigt som det är av stor vikt att bevara den gamla stadskärnan. Allt arbete görs därför med stöd i dokumentet Bevarande – och förnyelseplan för Sigtuna stad.

Karta som visar område som omfattas av förändringar under 2021.

Kartbild som markerar berörda delar av Stora gatan och angränsande gator och torg.

Belysning

Arbete genomförs för att skapa trygg och enhetlig belysning på platsen. I dagsläget sitter många av gatans lampor på hus som inte tillhör kommunen, därför ska istället belysning placeras på kommunens mark. Belysningen kommer att anpassas efter miljön för att smälta in i stadens utformning.

Gatans skick

Under 2021–2022 kommer besiktningar genomföras inom området för att bedöma nuläge samt lägga upp en plan för kommande åtgärder. I detta arbete ingår bland annat att se över dagvattenhantering, genomföra trafikmätningar samt okulär besiktning av gatans skick.

Stora gatan har, inom ramen för projektet, haft samma sträckning sedan medeltiden och ligger inom den skyddade fornlämningen RAÄ Sigtuna 195:1 som skyddar stadens arkeologiska lämningar mot otillåtna ingrepp. På grund av detta är Stora gatan och närliggande gränder inte uppbyggda på det sätt som en nybyggd gata är vilket kan innebära en annan typ av slitage.

Tillgänglighet

Som en del i arbetet har en utredning utifrån tillgänglighetsperspektivet på gatan genomförts under 2021. Sådant som bland annat undersökts ur ett tillgänglighetsperspektiv är entréer.

Trafiksäkerhet

Stora gatan är en mycket populär och välbesökt gata, som delvis även är väldigt trång. För att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och måna om gatans skick begränsas vilken trafik som är tillåten.

Arbetet påbörjas våren 2021 med vissa regleringar inom projektets område. Senare genomförs ett fortsatt arbete som innebär ytterligare begränsningar av trafiken, främst mellan Stora torget och Lilla torget.

Förändringar från och med 1 juni

Beslut om lokala trafikföreskrifter för att begränsa och styra trafiken i centrala Sigtuna stad togs i Samhällsbyggnadsutskottet 4 maj 2021. Från och med den 1 juni 2021 infördes nya regleringarna som är till för att öka trafiksäkerheten på platser där det rör sig mycket människor samt att måna om Sigtuna stads känsliga miljö. De nya regleringarna skyltas så var uppmärksam på skyltningen på plats.

Nedan listas de förändringar som sker, de finns även illustrerade i bilden under.

 • Stora gatans anslutning med Busstorget stängs för fordon. Detta för att trygga trafiksäkerheten för den stora mängden oskyddade trafikanter som rör sig förbi platsen.
 • Avsmalnande åtgärder placeras på vissa platser för att tydliggöra trafikregler samt uppmärksamma fordon på smala gator.
 • Stora gatan enkelriktas mellan Stora torget och Lilla torget.
 • Infarten från Torggränd till Stora torget regleras med förbud mot trafik med fordon. Undantag från förbudet är fordon vid lastning och lossning under vardgar klockan 06-11. Detta innebär att övrig trafik är förbjuden och all trafik förbjuden förutom vardagar klockan 06-11.
 • Inom ett område bestående av del av Stora gatan (från Stora torget till Lilla torget), Laurentii gränd, Långgränd, Gröna gränd och Stora Vattugränd införs ett förbud mot fordon med en totalvikt över 3,5 ton. Undantag från förbudet är driftsfordon samt sopbil.
 • De två parkeringsplatserna strax väster om Lilla torget samnyttjas. De är lastplats under vardagar klockan 06-11 och övrig tid är parkering med samma tidsbegränsningar som idag.
 • Bussparkeringen på Prästgatan regleras om så att den kan användas som parkering för både buss och lastbil i upp till 30 minuter.
Ortofoto över centrala Sigtuna stad med listade nya regleringar inritade

Flygfoto över centrala Sigtuna stad med de nya regleringarna illustrerade.

Besöksupplevelsen i Sigtuna stad – Dialog

Vi vill höja besöksupplevelsen i centrala Sigtuna stad. Mellan den 26 november och 30 januari 2021/2022 genomfördes en dialog kring vad som skulle kunna höja upplevelsen i området.

Resultatet av dialogen kommer sedan delvist implementeras i detta arbete. Här kan du läsa om resultatet. Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.