Stora gatan i Sigtuna stad

Sveriges äldsta bevarade gata är ett fornminne med över tusen år på nacken som ska genomgå ett lyft för att hålla i många hundra år framöver. I syfte att stärka och bevara dess unika kulturvärde kommer en rad förbättringsåtgärder att genomföras med start i slutet av 2023.

Utanför blomsteraffären på Stora gatan syns sprickor och gropar i asfalten.

Stora gatan ska rustas för att hålla i många hundra år till. Foto: Sigtuna kommun

Arbetet just nu

Under 2021-2022 sker statusbesiktningar av gatan som förberedande underlag för kommande åtgärder. I det arbetet ingår bland annat att se över dagvattenhantering, genomföra trafikmätningar samt okulär besiktning av gatans skick.

Projektering pågår samtidigt som vi provar ut ny belysningsarmatur och ljuskälla där nuvarande belysning är bristfällig och i många fall inte kommunal.

Vi har genomfört en markradarundersökning följt av kompletterande provborrningar under september, som ligger till grund för projekteringen.

Projekteringen ska vara klar till årsskiftet 2022-2023 och produktionsarbetet med gatan planeras sedan att starta etappvis med sträckan från busstorget till Lilla torget i slutet av 2023.

Åtgärder

 • Ny gatubeläggning
 • Ny belysning
 • Förbättrad tillgänglighet
 • Ökad trafiksäkerhet

Förändringarna syftar till att skapa en hållbar, mer tilltalande miljö med ökad trygghet och säkerhet för alla som vistas i området, samtidigt som den gamla stadskärnan bevaras. Projektet tar hänsyn till den kulturella miljön och allt arbete görs därför med stöd i dokumentet Bevarande – och förnyelseplan för Sigtuna stad.

Gatans skick

Stora gatan är ett fornminne med anor från 900-talet som klassas som riksintresse och hanteras utifrån kulturmiljölagen. Gatan ligger inom fornlämningen RAÄ Sigtuna 195:1 som skyddar stadens arkeologiska lämningar mot otillåtna ingrepp. På grund av detta är Stora gatan och närliggande gränder inte uppbyggda på samma sätt som en nybyggd gata är vilket innebär en annan typ av slitage och särskilda förutsättningar att förhålla sig till i det här projektet.

Bilden nedan från 2002 visar att det så kallade kulturlagret ligger ganska grunt.

Stora gatans kulturlager

Stora gatan har haft samma sträckning sedan medeltiden. Foto: Sigtuna kommun

Kommande åtgärder består av att ändra höjdsättningen på gatan för att få till ett bra fall för optimalt omhändertagande av regnvatten, samt ny gatubeläggning då asfalten är sliten och överytan gjordes om senast för 20 år sedan.

Belysning

Vi genomför den här upprustningen för att skapa en trygg miljö med tillräcklig ljusmängd och enhetlig belysning som ägs av kommunen och är anpassad för att smälta in i miljön, utan att ta så mycket utrymme från själva gatan. Just nu sitter många av Stora gatans lampor på hus som inte tillhör kommunen och därför pågår en dialog med fastighetsägarna för att se om vi kan lösa situationen med kommunägda armaturer på dessa väggar.

I projektet ingår även åtgärder för elförsörjning och utökad eventbelysning på Stora torget - något som har varit väldigt efterfrågat och som kommunen kommer kunna erbjuda framöver.

Tillgänglighet

Vi utreder gatans tillgänglighet till entréer och ser över eventuella behov av åtgärder.

Trafiksäkerhet

Stora gatan är en mycket populär och välbesökt plats, som delvis även är väldigt trång. För att öka säkerheten för oskyddade trafikanter och samtidigt måna om gatans skick begränsas vilken trafik som är tillåten.

2021 påbörjades arbetet med vissa trafikregleringar inom projektets område, enligt listan lite längre ner på sidan. Ytterligare begränsningar av trafiken, främst mellan Stora torget och Lilla torget, kommer att genomföras senare.

Flygbild över Stora gatan och närliggande gator och torg

Flygbild över Stora gatan med närliggande gator och torg, där kryssen markerar sträckan vi kommer att börja med.

Projektledaren berättar

Christine Snäll Åkerblom som leder kommunens arbete med Stora gatan, känner stor ödmjukhet inför kommande upprustning.

Sträckningen har sett likadan ut sen 900-talet med olika gator, så kallade kulturlager, som gått på olika nivåer under olika århundraden, säger hon.

En av anledningarna till upprustningen är att marken har sjunkit på vissa ställen. Detta medför att regnvatten inte rinner undan i brunnarna som det ska, utan samlas i sänkor som förvandlas till isfläckar på vintern. I tillägg till det börjar asfalten som lades för 20 år sedan bli sliten, varför gatan ska justeras i höjdsättning likväl som rustas med ny beläggning.

Nu blir det ett nytt ljusare golv med gatsten som ger en karaktär vi tycker speglar det kulturhistoriska arvet bättre, samtidigt som det är mer miljövänligt än asfalt och kan ligga i 200 år framöver.

Gatan är en fornlämning som skyddas enligt kulturmiljölagen och kommande arbete har föregåtts av två års omfattande utredningsarbete för att undvika skador på kulturlagren. Dessa ligger väldigt grunt på vissa ställen, vilket innebär att man måste bygga upp gatan på ett sätt som avviker från svensk normalstandard.

Det är en hel värld under våra fötter där och i anläggningsfas blir det här mer av ett hantverk än standardarbete. Vi är ett väldigt engagerat projektteam med många specialister vilket det måste vara i ett sånt här projekt.

Projektet inkluderar även installation av ny enhetlig belysning med inspiration från armaturer som funnits i Sigtuna tidigare för att lyfta kopplingen till stadens historia.

Det är verkligen magiskt att få jobba med det här. Jag ser det som ett otroligt ärofyllt uppdrag och känner mig ödmjuk inför arbetet, säger Åkerblom.

Ortofoto över centrala Sigtuna stad med listade nya regleringar inritade

Flygfoto över centrala Sigtuna stad med de nya regleringarna illustrerade.

Förändringar från och med 1 juni 2021

Beslut om lokala trafikföreskrifter för att begränsa och styra trafiken i centrala Sigtuna stad togs i Samhällsbyggnadsutskottet 4 maj 2021. Från och med den 1 juni infördes nya regleringar för att öka trafiksäkerheten på platser där det rör sig mycket människor och skydda Sigtuna stads känsliga miljö. Dessa nya regleringar skyltas på plats.

Nedan listas förändringarna som även finns illustrerade i bilden ovan.

 • Stora gatans anslutning med Busstorget stängs för fordon. Detta för att trygga trafiksäkerheten för den stora mängden oskyddade trafikanter som rör sig förbi platsen.
 • Avsmalnande åtgärder placeras på vissa platser för att tydliggöra trafikregler och uppmärksamma fordon på smala gator.
 • Stora gatan enkelriktas mellan Stora torget och Lilla torget.
 • Infarten från Torggränd till Stora torget har reglerats med förbud mot fordonstrafik. Undantag från förbudet är fordon vid lastning och lossning under vardgar klockan 06-11. Detta innebär att övrig trafik är förbjuden och all trafik förbjuden förutom vardagar klockan 06-11.
 • Inom en del av Stora gatan (från Stora torget till Lilla torget), Laurentii gränd, Långgränd, Gröna gränd och Stora Vattugränd råder förbud mot fordon med en totalvikt över 3,5 ton. Undantag från förbudet är driftsfordon och sopbil.
 • De två parkeringsplatserna till väster om Lilla torget samnyttjas som lastplats under vardagar klockan 06-11 och övrig tid som parkering med samma tidsbegränsningar som idag.
 • Bussparkeringen på Prästgatan kan användas som parkering för både buss och lastbil i upp till 30 minuter.

Besöksupplevelsen i Sigtuna stad – Dialog

Vi vill höja besöksupplevelsen i centrala Sigtuna stad. Mellan den 26 november och 30 januari 2021/2022 genomfördes en dialog kring vad som skulle kunna höja upplevelsen i området.

Resultatet av dialogen kommer sedan delvist implementeras i detta arbete. Här kan du läsa om resultatet. Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.