Nya Märsta station

Märsta station är i stort behov av upprustning både gällande järnvägsspåren och stationens tillgänglighet. Nu har kommunen, Trafikverket och trafikförvaltningen tecknat en avsiktsförklaring om genomförandet.

Bild på människor som går mot bussen och tåget vid Märsta station.

Fotograf: Kari Kohvakka

Om projektet

En ombyggnation av stationen är nödvändig för att uppfylla grundläggande säkerhets- och tillgänglighetskrav. Den nya stationsombyggnaden är avgörande för att klara ett ökat reseflöde och anpassning till trafikutvecklingen. Kommunen, Trafikverket och Region Stockholms trafikförvaltning har nu ett gemensamt förslag om en total ombyggnad av Märsta station. Avsiktsförklaringen innehåller bland annat vad som ska planeras och sedan genomföras, vem som ansvarar för vad samt att planeringen nu kan inledas.

Det här planeras

Projektet innebär en ny stationsbyggnad med bro till plattformar, omläggning av spåren, samt nya plankorsningar.

Brobyvägens plankorsning behöver i framtiden stängas och ersätts med en bro och gata i Aspvägens förlängning. Den nya ny gång- och cykeltunneln planeras att placeras vid nuvarande Brobyvägens plankorsning. Det planeras för en gatuförbindelse öster om stationen för att bland annat stärka kollektivtrafiken med fler busshållplatser.

Vad innebär avsiktsförklaringen?

Avsiktsförklaringen innebär att en detaljplanering av en ny station kan påbörjas. Trafikverket kommer ta fram en järnvägsplan och kommunen tar fram detaljplaner för stationen samt allmänna platser och nya gator.

Genomförande av ombyggnad förutsätter finansiering från samtliga parter, att regeringen tilldelar medel i framtida Nationell plan samt att kommun och region gör motsvarande. Efter det kommer nya avtal att tecknas som rör finansiering och genomförande.

Vad händer nu?

Nu inleds en planeringsfas och ett arbete med järnvägs- och detaljplaneplanering.

Kartbild som visar hur området ska utvecklas, i stora drag, med placeringar i kartan.

Illustration: Sigtuna kommun

Bakgrund

Arbetet med att ta fram en avsiktsförklaring har genomförts i samverkan mellan Trafikverket, trafikförvaltningen och kommunen. En tidigare avsiktsförklaring upprättades och godkändes av kommunstyrelsen i februari 2017, men den upphörde att gälla då Trafikverket inte tilldelandes medel i Nationell plan 2018. Parterna bedömer ombyggnaden av Märsta station som angelägen och Trafikverket har inlett förberedande arbeten med en järnvägsplan i syfte att vinna tid inför nästkommande nationell plan.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.