Mer Rosersberg

Sigtuna kommun växer och det behövs nya bostäder. På ett stort område väster om järnvägen i Rosersberg utvecklas ett av kommunen största stadsbyggnadsprojekt - Mer Rosersberg.

Om projektet

Mer Rosersberg innebär att fler bostäder skapas för människor med olika behov, betalningsförmågor och i olika faser i livet. Bostadsbebyggelsen ska bestå av varierande hustyper och upplåtelseformer och innehålla småhus och radhus såväl som flerbostadshus. Med en omfattande bostadsexploatering följer också mer service, gator, torg, grönområden och förskolor och skolor och annat som tillhör en fungerande och attraktiv stadsmiljö. Planprogrammet innehåller många parker och grönområden och ambitionen är att bygga samman och länka olika gröna rum med varandra. Arbetet med utveckling av området sker genom stadsbyggnadskontoret på uppdrag av Bygg- och trafiknämnden.

Planskild korsning Slottsvägen

För att koppla samman det befintliga bostadsområdet i Rosersberg med utvecklingsområdet planerar Trafikverket, i samarbete med Sigtuna kommun, en tunnel under Ostkustbanan då järnvägen som går genom Rosersberg i nuläget är lite av en barriär för fordon, cyklister och gående.

Markundersökningar i april

Under april månad kommer Trafikverket att genomföra markundersökningar nära den stängda järnvägsöverfarten i anslutning till Slottsvägen (väg 891). Detta är en del av arbetet med vägplanen för den nya planskilda korsningen.

Mer information om arbetet med den planskilda korsningen på Trafikverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Planprogram för Mer Rosersberg

Ett planprogram över områdets utveckling var ute på samråd 28 februari–27 mars 2020. I filmen berättar Julia Frisk, planarkitekt på Sigtuna kommun, om planerna för Rosersberg.

Vad händer nu?

Planprogrammet för Mer Rosersberg var ute på samråd fram till den 27 mars. Planprogrammet visar på kommunens mål och visioner med området och beskriver övergripande förutsättningar för utveckling. Nu ska vi sammanställa inkomna synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse. Efter programskedet ska kommunen upprätta detaljplaner för olika delar av programområdet.

I detaljplanerna prövas planerna formellt och mer detaljerat. En detaljplan går att påverka då den befinner sig i samråds- och granskningsskedet.

Läs planprogrammet

Planprogram för RosersbergPDF
Kortversion av Planprogram för RosersbergPDF

Samrådsmöte

Ett välbesökt samrådsmöte ägde rum onsdagen den 11 mars klockan i Råbergsskolans matsal. Tjänstepersoner och politiker var på plats och och presenterade planprogrammet och därefter blev det frågestund och diskussion.

Du kan ta del av presentationen från mötet här.PDF

Tidplan

En byggstart planeras preliminärt till 2022. Programområdet är stort och kommer delas in i flera detaljplaner. Den första etappen, detaljplan för Pendelvallen, har redan inletts. Där har kommunen anvisat mark till Sigtunahem.

Resterande etappordning kommer bland annat att påverkas av utbyggnaden av den planerade tunneln under järnvägen. Det är även viktigt att i planeringen ta hänsyn till hur området ska byggas ut på ett bra sätt med gator och ledningar. En mer detaljerad etappindelning kommer att tas fram i takt med att planeringen går framåt.

Sigtunakartan

Hur många bostäder kommer att byggas?

En översiktlig bedömning i planprogrammet är att ca 2500 bostäder kan byggas. Antalet bostäder och lämplig exploatering kommer att studeras mera i detaljplaneskedet, vid projektutveckling och försäljning av mark.

Vilka typer av bostäder ska byggas?

I planprogrammet föreslår kommunen ett bostadsbyggande i fyra olika karaktärsområden, med olika täthet och skala. I Rosersbergs centrala delar, stationen och området runt omkring, är bebyggelsen mer stadslik och i kvartersform. Längre bort från stationen föreslår vi hus och stadsvillor i friare form med närhet till natur och park. I områdets ytterkanter planeras det för småhus med privata trädgårdar. I Vantarboda föreslås villabebyggelse.

Hur kommer marken och bostäderna att säljas?

Kommunen jobbar med en strategi för hur marken ska att säljas. Flerbostadshusprojekten kommer i första hand att säljas genom markanvisningstävlingar, där kommunen konkurrensutsätter tomterna till marknaden och byggaktörer kommer in med gestaltningsförslag och/eller anbud. Tomter för småhus kan komma att säljas antingen genom kommunens tomt- och huskö eller via mäklare. En tredje möjlighet när det gäller småhus är att sälja mark till en aktör som får ansvaret att bygga och förmedla en större volym färdiga bostäder. Mer information kommer längre fram.

Utredningar

Utredningar kopplade till planprogrammet

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.