Hamnplanen Sigtuna

Nu planeras utvecklingen av hamnplanen i Sigtuna stad utifrån de tankar och idéer som kom in under dialogen. Tanken är att kunna påbörja arbetet på plats hösten 2021.

Hamnplanen ska utvecklas till en välkomnande entré till Sigtuna från vattnet. Det blir en inbjudande mötesplats med grönska och konst samtidigt som det finns plats för parkering.

Dialog

Till grund för idéskisen som visar utvecklingen av hamnplanen ligger de tankar och idéer som inkom i dialogen som genomfördes under hösten 2019. Dialogen omfattade en enkät på kommunens hemsida som besvarades av drygt 120 personer. De tankar och idéer som inkom i enkätsvaren har sammanställts, se sammanställning. Enkäten har kompletterats med diskussioner med ungdomar som går i högstadiet. Här kan du läsa sammanställningenPDF.

Idéskiss

Platsen kommer i den norra delen möjliggöra för parkering på asfalt eller annat hårdgjort material. Parkeringen avgränsas i söder av växtlighet (6). På andra sidan växtligheten skapas en mötesplats med sociala bänkar (2), ett konstverk eller annan utsmyckning som också kan fungera som lek (4), ett golv av plattor (1,3) och en mindre byggnad som till exempel skulle kunna innehålla kafé eller butik (5).

Idéskiss över hamnplanen i Sigtuna.

Idéskiss över hamnplanen i Sigtuna. Illustration: White Arkitekter AB

Idéskiss belysning

Befintlig belysning längs med bryggan (1) kommer behållas och kompletteras med ljusslingor (2) över mötesplatsen, parklyktor vid gång- och cykelvägen (3) i stil med befintlig belysning längs med strandpromenaden och belysning vid byggnaden (5).
Parkeringsplatsen kommer inte behöva någon egen belysning då den blir tillräckligt belyst av omkringliggande belysning.

Idéskiss belysning för hamnplanen.

Idéskiss belysning för hamnplanen. Illustration: White Arkitekter AB

Vad händer nu?

Nu när idéskissen har färdigställts fortsätter arbetet med tekniska utredningar och framtagande av ritningar för att till slut kunna påbörja byggnationen under hösten 2021.

Parkering

Utvecklingen av hamnplanen kommer medföra att antalet parkeringsplatser på platsen blir färre än idag. Eftersom det fortfarande finns ett behov av parkeringsplatser i Sigtuna stad kommer det parallellt att utredas var det är möjligt att skapa fler parkeringsplatser.

Vanliga frågor och svar

Är det så här det kommer se ut på platsen?

Det som har tagits fram är en idéskiss som godkänts av politikerna. Dessa ska nu prövas mer i detalj ur ett genomförandeperspektiv. Till exempel görs tekniska utredningar för att konstatera hur ett trädäck kan byggas på platsen. Det medför att det kan komma att ske mindre justeringar mellan idéskiss och slutresultat.

Varför tar ni bort så många parkeringsplatser?

I dialogen konstaterades att ungefär lika många ansåg att det skulle fortsätta vara parkering på platsen som att platsen skulle utvecklas med till exempel sittmöjligheter och växtlighet. Vi har därmed försökt tillmötesgå båda perspektiven genom att behålla hälften av parkeringsplatserna, 25 stycken. Våra förstudier visar att parkeringsplatserna nyttjas främst under till exempel julmarknadsdagarna och under sommarsäsongen.

Kommer det att byggas nya parkeringsplatser som ersätter de som tas bort?

Det finns inga planer på det i dagsläget. Men vi har flera allmänna parkeringsplatser i närheten av Sigtuna stad som vi redan nu hänvisar till och vi kommer även utreda om det finns möjlighet att skapa fler parkeringsplatser på andra ställen i Sigtuna stad.

Blir det några parkeringsplatser för husbilar?

Idag finns det några husbilsplatser som båtklubben hyr ut, utöver det finns det några där det finns möjlighet att stå några timmar med husbil. Vi kommer inventera hur mycket husbilsplatserna, där man kan parkera i några timmar, nyttjas för att försöka tillmötesgå behovet när vi bygger om parkeringen.

Det finns en byggnad inritad på skissbilden. Hur hög blir den och vad kommer den att inrymma?

Vi har i idéskissen inte tittat på byggnadens utformning i detalj, utan det blir något vi kommer göra under våren 2021. Det vi kan konstatera utifrån dialogen är att byggnaden önskas vara mindre, max en våning, och kanske likna sjöbodar. Vad gäller innehållet i byggnaden konstateras i dialogen att det efterfrågas kafé, restaurang, butik och service för båtgäster. Tanken är att kommunen kommer bygga byggnaden och hyra ut den, synpunkterna från dialogen kommer beaktas både när det gäller byggnadens utformning och verksamhet.

Finns det något för våra barn och unga att göra på platsen?

Det finns gott om lekfullt utformade bänkar som ger möjlighet för unga likväl som äldre att sitta och hänga på. Därtill planeras det för någon form av konstverk eller utsmyckning som förhoppningsvis också kan få ett lekfullt inslag.

Hur hänger det här ihop med nya Borgmästarängen och utvecklingen av strandpromenaden?

Borgmästarängen har nyligen invigts och under hösten 2020 genomfördes ett dialogarbete om strandpromenadens utveckling. Tanken är att alla dessa områden; Borgmästarängen, strandpromenaden och hamnplan ska hänga ihop och komplettera varandra både funktionellt och arkitektoniskt.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.