Rosersberg bostäder

Sigtuna kommun växer och eftersom så många vill flytta till hit behöver det skapas nya bostäder. Här kan du läsa om kommunens största bostadsprojekt ‒ det nya området i Rosersberg.

Innehåll på denna sida

Om projektet

Rosersberg bostäder är ett av kommunens största stadsbyggnadsprojekt för bostäder. Flera bostäder ska skapas för människor med olika behov, betalningsförmågor och i olika faser i livet. Med en omfattande bostadsexploatering följer planering av mer service, gator, torg, grönområden och förskolor och skolor och annat som tillhör en fungerande och attraktiv stadsmiljö.

Stadsbyggnadsprojektet är nu i en planeringsfas. I ett första steg tas ett planprogram fram sedan som ska efterföljas av detaljplaner. Därefter ska området etappvist byggas ut med bostäder, gator, parker med mera.

Arbetet med utveckling av området sker genom stadsbyggnadskontoret på uppdrag av Bygg- och trafiknämnden.

Vad händer nu?

En lyckad och välbeskökt dialog inom ramen för Programarbetet är genomförd.  Synpunkterna kommer att sammanfattas  i en rapport som sedan kommer att finnas tillgänglig här på sidan när den är färdigställd.

Projektet är i en planeringsfas där fokus ligger på att utreda förutsättningarna för bebyggelse. Markförhållanden undersöks, hantering av dagvatten utreds, och de stora penseldragen dras. Några centrala frågeställningar är till exempel var det är lämpligt att placera bebyggelse, vägar och parker bäst utifrån de naturliga förutsättningar som finns området. Vi utreder även var det finns viktiga fornlämningar att bevara, var nya trafikkopplingar ska ske och hur man ska förflytta sig inom området.

En stor aktuell fråga är även var den planskilda korsningen vid järnvägen ska placeras och hur den ska se ut. Detta är ett arbete som görs gemensamt med Trafikverket. Mer information om arbetet med den planskilda korsningen på Trafikverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I ett första steg tas ett planprogram fram sedan som ska efterföljas av detaljplaner. Planprogrammet ska visa områdets struktur och bärande stadsbyggnadsprinciper. Olika avvägningar ska göras mot olika värden, intressen och mål.

En familj som promenerar med två hundar i omgivningarna av Rosersbergs slott.

Vision

Projektets inriktning grundas i en dialog som genomfördes under 2015. Visionsarbetet genomfördes i form av samtal och workshops med kommuninvånare, fokusgrupper, tjänstemän och politiker. Resultatet av dialogen blev visionshandlingen ”Vision Rosersberg”. Visionen betonar vikten att bevara och förstärka ortens positiva värden och förenar Rosersbergs befintliga identitet med aktuella behov och framtida utveckling. Grön stad, närhet och plats för fler är fokusområden i visonen och ligger till grund för det fortsatta arbetet. Läs visionen för RosersbergPDF.

Tidplan

Kommunens stadsbyggnadskontor jobbar för att en programhandling ska vara framtaget och samrådas kring 2020. Vid detta tillfälle kommer du som boende och intressent att kunna läsa, tycka till och komma med goda idéer och förbättringsförslag till planprogrammet.

Sigtunakartan

Hur många bostäder kommer att byggas?

Kommunen utreder i planprogrammet hur många bostäder det kommer att kunna bli. Antalet bostäder är beroende av flera faktorer så som kommande detaljplaner, täthet, våningsantal och markförhållanden (t.ex. geoteknik, dagvattenhantering och värdefulla fornlämningar). Kommunen kommer att ordna ett samråd för planprogrammet där kommuninvånare, verksamma i Rosersberg och andra intressenter får möjlighet att tycka till.

När beräknas första inflyttning?

Preliminär tidpunkt för inflyttning av de första bostäderna i etapp 1 är år 2022. Kommunen kommer i planprogrammet att redogöra för en preliminär etapp- och skedesplan där man utläsa bedömda tidpunkter för detaljplaneetapper och genomförande.

Vilka typer av bostäder ska byggas?

Området kommer att innehålla byggrätter för både småhus och flerbostadshus. I planprogrammet som färdigställs under senvåren/tidig sommar kommer en ungefärlig fördelning av andelen småhus/flerbostadshus att kunna utläsas.

Hur kommer marken och bostäderna att säljas?

Kommunen jobbar parallellt med planprogrammet med en strategi för hur marken kommer att säljas. Flerbostadshusprojekten kommer i första hand att säljas genom markanvisningstävlingar, där kommunen konkurrensutsätter tomterna till marknaden och byggaktörer kommer in med gestaltningsförslag och/eller anbud. Tomter för småhus kan komma att säljas antingen genom kommunens tomt- och huskö eller via mäklare. En tredje möjlighet när det gäller småhus är att sälja mark till en aktör som får ansvaret att bygga och förmedla en större volym färdiga bostäder. Mer information kommer längre fram.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.