Bevarande- och förnyelseplan för Sigtuna stad

Sigtuna stad har till skillnad från många andra gamla städer bevarat sin ålderdomliga prägel, vilket idag utgör stadens starkaste attraktion. Bevarande- och förnyelseplanen för Sigtuna stad syftar till att ge riktlinjer, värdebeskrivningar och råd och för att staden ska kunna utvecklas i samklang med sin unika kulturmiljö.

Bevarande- och förnyelseplanen

Innehåller beskrivningar om och riktlinjer för bebyggelse inom Sigtuna stads centrala delar som besitter kulturhistoriska värden. Majoriteten av bebyggelsen omfattas av riksintresse för kulturmiljövården, enligt 3 kap. 6 § miljöbalk (1998:808).

Planen vänder sig till såväl fastighetsägare och invånare som kommunens nämnder. Planen utgör beslutsunderlag vid till exempel bygglovsprövning och detaljplaneläggning.

Planen är indelad i sju kapitel, där de sex första innehåller generell information och riktlinjer för bevarande- och förnyelseplansområdet i sin helhet. I kapitel sju beskrivs delområden, kvarter och fastigheter mer ingående.

Den uppdaterade bevarande- och förnyelseplanen antogs i beslut i Sigtuna kommuns kommunfullmäktige den 28 november 2019 och finns tillgänglig här Pdf, 67.7 MB, öppnas i nytt fönster.. Planen kommer också att tryckas i fysiska exemplar. Beslutet överklagades sedermera till förvaltningsrätten, där ärendet för närvarande ligger i väntan på avgörande.

GDPR - indirekta personuppgifter i bevarande-och förnyelseplan för Sigtuna stad

Planen innehåller fastighetsbeteckningar för att läsaren ska förstå vilka byggnader och fastigheter som åsyftas i beskrivningarna.

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) kan fastighetsbeteckningar anses utgöra indirekta personuppgifter. Sigtuna kommun har rättslig grund att publicera fastighetsbeteckningarna eftersom planen bedöms utgöra ett allmänt intresse, enligt 2 kap. 6 § plan- och bygglagen (2010:900).

Sigtunakartan

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.