Dalgången mellan Odensala och Hova

Dalgången mellan Odensala och Hova har stora kulturhistoriska värden och här finns spår av mänsklig aktivitet i mer än 1500 år tillbaka. Dalgången utgör ett bra exempel på en levande kulturmiljö. Här, mitt emellan de stora städerna Uppsala och Stockholm, finns möjlighet att leva och bo i lantlig idyll i ett historiskt landskap.

Innehåll på denna sida

Sammanfattning

Dalgången mellan Odensala och Hova utgör ett bra exempel på en levande kulturmiljö. Här, mitt emellan de stora städerna Uppsala och Stockholm, finns möjlighet att leva och bo i lantlig idyll i ett historiskt landskap. Att inte tillåta någon ny bebyggelse alls, i ett försök att bevara allt som det är, skulle troligen resultera i förfall av de värden dalgången har. Däremot kan en helt fri utveckling av området också leda till att de värden som finns försvinner. Därför är det viktigt att tillåta viss försiktig utveckling i området, så att landsbygden här får leva och leva upp.

Det är möjligt med mer bebyggelse i den sydöstra jämfört med den nordvästra delen av dalgången, av hänsyn till faktorer som vägkapacitet och Garnsvikens skyddsområde. Gällande riksintresseprecisering för Arlanda flygplats innebär också en begränsning i norr. Detta kommer dock troligen att ändras, vilket kan öppna upp för något mer bebyggelse i nordväst, även om vägens kapacitet är som sämst här. Över hela dalgången finns det också ett antal värden att ta hänsyn till när det gäller var det är mer eller mindre lämpligt med bebyggelse. Dessa värden, som sammanfattas i värdekartorna, är exempelvis fornlämningar, jord-bruksmark och rekreationsstråk.

Vid all ny- och ombyggnation bör det sista kapitlet Råd och riktlinjer för ny bebyggelse följas. Störst följsamhet till dessa riktlinjer ska krävas i närheten av de byar och gårdar med större kulturhistoriska värden, samt vid de platser som syns från Hovavägen. Det är dock inte alltid möjligt att ställa krav på att dessa ska följas då vissa åtgärder är bygglovsbefriade på landsbygden.

En större samlad exploatering av en dignitet som kräver detaljplan är inte en önskvärd utveckling i dalgången mellan Odensala och Hova. Detta framför allt av hänsyn till kulturmiljön, till exempel genom att inte behöva bredda vägen och att behålla upplevelsen av de byar som finns, men också med tanke på bland annat flygbuller och möjligheten att anordna vatten och avlopp. En försiktig utveckling med ett fåtal hus i taget är att föredra. Även hus som inte är rena bostadshus skulle kunna vara lämpligt, men exploateringen ska i så fall till sin storlek och utformning kunna förväxlas med ett enfamiljshus.

Bakgrund

Dalgången mellan Odensala och Hova har stora kulturhistoriska värden och här finns spår av mänsklig aktivitet i mer än 1500 år tillbaka. I syfte att ta tillvara och skydda dessa värden togs under 1990-talet fram en kulturmiljöstudie samt råd och anvisningar för byggande i området.

Under lång tid har behov funnits att se över och uppdatera dessa skrifter varför bygg- och trafiknämnden i 2018 års Mål och Budget gavs i uppdrag att revidera och uppdatera skrifterna.

Under hösten 2019 tillsattes en projektgrupp inom Stadsbyggnadskontoret som, med stöd av Nyréns arkitektkontor, ansvarat för och genomfört arbetet med uppdateringen. Riktlinjer har också utarbetats med bistånd från Sigtuna museum.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.