Ytterligare lägenhet i ett enbostadshus

Dessa handlingar behöver du skicka in för att få ett startbesked. Byggnadsarbetena får påbörjas först när du har ett startbesked.

Tänk på att om den nya bostaden medför fasadändringar som exempelvis nya fönster- eller dörröppningar behövs bygglov och du måste i så fall skicka in en bygglovsansökan.

Allmänt

Nedan finns information om vilka handlingar som ingår i anmälan för ytterligare lägenhet. Om du vill ha mer information om respektive handling, se under aktuell rubrik i A-Ö.

Anmälanblankett

  • Fyll i uppgifter om fastigheten och vem du är.
  • Fyll i ditt personnummer och skriv under ansökan.
  • Fyll i din e-post.
  • Kryssa i att ärendet gäller en anmälan.
  • Beskriv utförligt vad anmälan gäller.
  • Skicka med en fullmakt om fakturan ska betalas av någon annan än dig.
  • Fyll ev. i uppgifter om kontrollansvarig (namn, personnummer, organisationsnummer och kontaktuppgifter).

Anmälan som avser byggnad i fler än ett plan kräver tekniskt samråd samt medverkan av kontrollansvarig.

Situationsplan i skala 1:400

Beställ en karta för ditt projekt från geodataenheten. Redovisa de befintliga byggnader på tomten och ange var den tillkommande lägenheten kommer att placeras. Om byggnaden där åtgärden föreslås utföras är placeras närmare grannes gräns än 4,5 m krävs godkännande från berörd granne. Godkännandet ges genom daterad påskrift (underskrift och namnförtydligande) på situationsplanen. Alla delägare till fastigheten måste ge sitt godkännande.

Ritningar

Fasadritning i skala 1:100

Alla fasader ska redovisas. Ange nya och befintliga marknivåer. Ange också materialval och kulörer. Mer information om fasadritning finns i A-Ö.

Planritning i skala 1:100

Alla våningsplan i byggnaden ska redovisas. Planritningen över entréplanet ska vara möblerad. Ritningarna ska vara måttsatta så att byggandens area kan räknas ut. Entréplanet ska vara tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Sektionsritning i skala 1:100

Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in anmälan.

Slutbesked

Dessa handlingar behöver du skicka in för att få ett slutbesked. Beroende på projektet omfattning och placering kan det finnas variationer ifrån nedanstående lista. Vilka handlingar som kommer framgå vid det tekniska samråd och i startbeskedet.

  • Begäran om slutbesked
  • Verifierad kontrollplan
  • Intyg att projektet överensstämmer med beviljat bygglov och de handlingar som utgör underlag för startbesked (kan ingå som särskild punkt i kontrollplanen eller i utlåtande från kontrollansvarig).

Skicka in handlingar

Mejla in din ansökan med handlingar till byggochmiljonamnden@sigtuna.se .Om du skickar eller lämnar in dina handlingar på papper, kom ihåg att alla ritningar ska vara i A3-format.

Läs vad som händer med din anmälan när du skickat in den.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.