Komplementbyggnad

Dessa handlingar behöver du skicka in när du lämnar in en anmälan. Byggnadsarbetet får påbörjas först när du har ett startbesked.

Allmänt

Nedan finns information om vilka handlingar som ingår i anmälan för komplementbyggnad. Om du vill ha mer information om respektive handling, se under aktuell rubrik i A-Ö.

Anmälan/ansökanblankett

 • Fyll i uppgifter om fastigheten och vem du är.
 • Fyll i ditt personnummer och skriv under ansökan.
 • Fyll i din e-post.
 • Kryssa i att ärendet gäller en anmälan.
 • Beskriv utförligt vad anmälan gäller.
 • Skicka med en fullmakt om fakturan ska betalas av någon annan än dig.
 • Fyll eventuellt i uppgifter om kontrollansvarig (namn, personnummer, organisationsnummer och kontaktuppgifter).

I vissa fall kräver en komplementbyggnad bygglov, i andra fall räcker det med en anmälan. Titta i din detaljplan för vägledning eller ring till bygglovsavdelningen under telefontid för vägledning.

Anmälan/Ansökan som avser byggnad i fler än ett plan kräver tekniskt samråd samt medverkan av kontrollansvarig.

Situationsplan i skala 1:400

Beställ en situationsplan för ditt projekt från geodataenheten. Måttsätt den nya byggnaden och lås byggnadens placering genom att ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränser. Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten Om byggnaden placeras närmare grannes gräns än 4,5 m krävs godkännande från berörd granne. Godkännandet ges genom daterad påskrift (underskrift och namnförtydligande) på situationsplanen. Alla delägare till fastigheten måste ge sitt godkännande.

Ritningar

Fasadritning i skala 1:100

Alla fasader ska redovisas. Ange nya och befintliga marknivåer. Ange också materialval och kulörer.

Planritning i skala 1:100

Alla våningsplan i byggnaden ska redovisas. Planritningen över entréplanet ska vara möblerad. Ritningarna ska vara måttsatta så att byggandens area kan räknas ut. Entréplanet ska vara tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Sektionsritning i skala 1:100

Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.

Konstruktionsritning

En konstruktionsritning visar den information som behövs för att uppföra exempelvis en byggnad eller byggnadsdel. Det kan gälla ett helt byggsystem eller bara detaljer. I de flesta fall behövs en eller flera konstruktionsritningar i samband med bygglov eller anmälan. De ska tas fram av konstruktörer och vara fackmannamässigt redovisade.

Teknisk beskrivning

I den tekniska beskrivningen redovisas de tekniska lösningar som används i byggnaden. Exempel på detta är beskrivning av grundläggning, bärande stomme, takkonstruktion, brandskydd, uppvärmning, ventilation, energihushållning och säkerhet. En teknisk beskrivning kan även utföras i form av detaljritningar där de olika materialen och dimensionerna framgår.

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in anmälan.

Slutbesked

Dessa handlingar behöver du skicka in för att få ett slutbesked. Beroende på projektet omfattning och placering kan det finnas variationer från nedanstående lista. Vilka handlingar det är framgår i sådan fall vid det tekniska samråd och i startbeskedet.

 • Begäran om slutbesked
 • Verifierad kontrollplan
 • Eventuellt utlåtande från kontrollansvarig (anmälan som avser byggnad i fler än ett plan kräver tekniskt samråd samt medverkan av kontrollansvarig).
 • Intyg att projektet överensstämmer med beviljat bygglov och de handlingar som utgör underlag för startbesked (kan ingå som särskild punkt i kontrollplanen eller i utlåtande från kontrollansvarig).

Skicka in handlingar

Mejla in din ansökan med handlingar till byggochmiljonamnden@sigtuna.se .Om du skickar eller lämnar in dina handlingar på papper, kom ihåg att alla ritningar ska vara i A3-format.

Läs vad som händer med din anmälan när du skickat in den.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.