Komplementbyggnad, garage eller förråd

Dessa handlingar behöver du när du söker om bygglov för en komplementbyggnad.

Byggnadsarbetet får påbörjas först när du har ett startbesked.

Allmänt

Nedan finns information om vilka handlingar som ingår i bygglovsansökan för komplementbyggnader. Om du vill ha mer information om respektive handling, se under aktuell rubrik i A-Ö.

Ansökningsblankett

 • Fyll i uppgifter om fastigheten och vem du (sökande) är.
 • Fyll i ditt (sökandes) personnummer och skriv under ansökan.
 • Fyll i din e-post.
 • Kryssa i vilken sorts lov du söker.
 • Beskriv utförligt vad du söker lov för.
 • Skicka med en separat skrivelse om du vill göra en längre beskrivning.
 • Skicka med en fullmakt om fakturan ska betalas av någon annan än sökande.
 • Fyll i uppgifter om kontrollansvarig (namn, personnummer, organisationsnummer och kontaktuppgifter).

Situationsplan i skala 1:400

Beställ en karta för ditt projekt från geodataenheten. Rita in byggnaden på kartunderlaget. Måttsätt byggnaden och ange minst två vinkelräta avstånd till tomtgränser eller ange koordinater för hörnen på byggnaden. Visa alla nya och befintliga byggnader på tomten.

Ritningar

Fasadritning i skala 1:100

Alla fasader ska redovisas. Ange nya och befintliga marknivåer. Ange också materialval och kulörer.

Planritning i skala 1:100

Måttsätt ritningen så att byggnadens sammanlagda area går att räkna ut.

Sektionsritning i skala 1:100

Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.

Konstruktionsritning

En konstruktionsritning visar den information som behövs för att uppföra exempelvis en byggnad eller byggnadsdel. Det kan gälla ett helt byggsystem eller bara detaljer. I de flesta fall behövs en eller flera konstruktionsritningar i samband med bygglov eller anmälan. De ska tas fram av konstruktörer och ska vara fackmannamässigt redovisade.

Teknisk beskrivning

I den tekniska beskrivningen redovisas de tekniska lösningar som används i byggnaden. Exempel på detta är beskrivning av grundläggning, bärande stomme, takkonstruktion, brandskydd, uppvärmning, ventilation, energihushållning och säkerhet. En teknisk beskrivning kan även utföras i form av detaljritningar där de olika materialen och dimensionerna framgår.

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas för att beslut om bygglov ska kunna beviljas. Har du frågor kontakta Stadsbyggnadskontoret innan du skickar in ansökan.

Startbesked

Vilka handlingar som krävs inför tekniska samråd kommer framgå i kallelsen som skickas efter lämnat bygglov.

Slutbesked

Dessa handlingar behöver du skicka in för att få ett slutbesked. Beroende på projektet omfattning och placering kan det finnas variationer ifrån nedanstående lista.

 • Begäran om slutbesked
 • Verifierad kontrollplan
 • Eventuellt utlåtande från kontrollansvarig (anmälan som avser byggnad i fler än ett plan kräver tekniskt samråd samt medverkan av kontrollansvarig).
 • Intyg att projektet överensstämmer med beviljat bygglov och de handlingar som utgör underlag för startbesked (kan ingå som särskild punkt i kontrollplanen eller i utlåtande från kontrollansvarig).

Skicka in handlingar

Mejla in din ansökan med handlingar till byggochmiljonamnden@sigtuna.se . Om du skickar eller lämnar in dina handlingar på papper, kom ihåg att alla ritningar ska vara i A3-format.

Läs vad som händer med din ansökan när du skickat in den.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.