Byggbodar

Dessa handlingar behöver du skicka in när du lämnar in en ansökan. Byggnadsarbetet får påbörjas först när du har ett startbesked.

Allmänt

Nedan finns information om vilka handlingar som ingår i bygglovsansökan för byggbodar. Om du vill ha mer information om respektive handling, se under aktuell rubrik i A-Ö.

Ansökningsblankett

  • Fyll i uppgifter om fastigheten och vem du (sökande) är.
  • Fyll i ditt (sökandes) personnummer och skriv under ansökan.
  • Fyll i din e-post.
  • Kryssa i vilken sorts lov du söker.
  • Beskriv utförligt vad du söker lov för.
  • Skicka med en separat skrivelse om du vill göra en längre beskrivning.
  • Skicka med en fullmakt om fakturan ska betalas av någon annan än sökande.
  • Fyll i uppgifter om kontrollansvarig (namn, personnummer, organisationsnummer och kontaktuppgifter).

Situationsplan i skala 1:400

Beställ en karta för ditt projekt från geodataenheten. Rita in byggboden på kartunderlaget. Måttsätt byggboden och ange minst två vinkelräta avstånd till tomtgränser eller ange koordinater för hörnen på byggnaden. Visa också alla nya och befintliga byggnader på tomten.

Ritningar

Planritning i skala 1:100

Alla våningsplan i byggnaden ska redovisas. Planritningen över entréplanet ska vara möblerad. Ritningarna ska vara måttsatta så att byggandens area kan räknas ut. Entréplanet ska vara tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga om byggboden innehåller ett kontorsutrymme, mötesrum eller liknande.

Fasadritning i skala 1:100

Alla befintliga marknivåer och fasader ska redovisas. Ange takvinkel, materialval och kulörer.

Sektionsritning i skala 1:100

Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.

Här finns exempel på hur en ritning kan utföras Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.. Exemplet visar ett enbostadshus.

Markplaneringsritning i skala 1:400

Redovisa tomtens in- och utfart, parkering, befintliga och ändrade marknivåer, murar och stödmurar, plank, dagvattenhantering och avfallshantering.

Avvecklingsplan

Om lovet är tidsbegränsat ska du skicka med en avvecklingsplan som beskriver hur länge byggnaden kommer att vara uppförd och varför den endast behöver vara uppförd tillfälligt. Du behöver också ange hur byggnaden kommer att tas bort samt hur marken kommer att återställas.

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas för att beslut om bygglov ska kunna beviljas. Har du frågor kontakta gärna Stadsbyggnadskontoret innan du skickar in ansökan.

Skicka in handlingar

Mejla in din ansökan med handlingar till byggochmiljonamnden@sigtuna.se .Om du skickar eller lämnar in dina handlingar på papper, kom ihåg att alla ritningar ska vara i A3-format.

För att veta vad som händer med din ansökan efter att du skickat in den, kan du läsa här Länk till annan webbplats..

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.