Q-Ö

Sigtuna Stad

Sigtuna stad är ett riksintresse för kulturmiljövården. Det betyder att det krävs bygglov för att få bygga det som vanligtvis är bygglovsbefriat.

Det finns en bevarande- och förnyelseplan för Sigtuna stad. Den beskriver vilka kulturhistoriska värden det finns i staden och den beskriver hur ny bebyggelse kan anpassas till den miljön. Läs mer om Bevarande- och förnyelseplan.

Skylt

Vill du sätt upp en skylt eller en ljusanordning inom detaljplanelagt området behöver du söka bygglov först. Det finns även undantag från kravet på bygglov för skyltar. Bland annat avgörs det av storleken på skylten men också av hur länge skylten ska sitta uppe.

Vill du läsa mer om skyltar kan du läsa om detta på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skyltar som placeras utanför detaljplanerat område, väg- och trafikskyltar samt inomhusskyltar kräver inte bygglov.

Solcellspaneler och solfångare

I normalfallet krävs det inte bygglov för att sätta upp och installera solcellspaneler eller solfångare. Beroende på hur de placeras och utformas kan bygglov krävas.

Vill du läsa mer om solcellerspaneler/ solfångare kan du läsa om detta på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sprängning

Tillstånd från polisen krävs.

Det är den som för egen räkning låter utföra sprängningsarbeten som ansvarar för att tillstånd finns, att arbetet utförs enligt de regler som finns och att inga omkringliggande fastigheter skadas.

Staket och spaljé

Staket och spaljé kräver inte bygglov under förutsättning att det är av sedvanlig beskaffenhet och tillräckligt genomsiktligt (mer än 50 procent luft). Höjd och utformning bör anpassas efter vad som sedan tidigare är vanligt förekommande i området. Observera att vid korsningar och utfarter bör staket, plank etc. inte vara högre än 0,8 meter över vägbanan för att inte skymma sikten.

Vill du läsa om Sigtuna kommuns riktlinjer för staket kan du läsa här Pdf, 119.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Stängsel

Ett stängsel är till sin konstruktion genomsiktligt. Syftet med ett stängsel är ofta att avgränsa en plats. Stängslen som är utformade genomsiktliga är inte bygglovspliktiga oavsett höjd.

Säsongsförvaring av husvagn, husbil, fritidsbåt

Under en säsongsuppställning får du i omedelbar närhet till en- och tvåbostadshus ställa upp högst två fritidsbåtar, husvagnar eller husbilar utan bygglov. Undantaget gäller inte i områden som är skyddade enligt kulturmiljölagen. Upplaget får inte vara närmare än 4,5 meter till fastighetsgränsen om inte närmsta granne medger detta. Om närmaste granne är allmän platsmark godkänns inte placering närmare än 4,5 meter från fastighetsgräns.

För längre förvaring kan det vara ett upplag. Lite längre ner på denna sida finns mer information om när förvaringen blir ett upplag.

Tak

Bygglov krävs för att bygga nytt tak t.ex. byta från platt tak till sadeltak.

Att byta taktäckningsmaterial kräver normalt inte bygglov inom ett område med detaljplan. Om du däremot ändrar byggnadens eller områdets karaktär behöver du bygglov.

Det finns detaljplaner som har bestämmelser om vilka typ av takmaterial man får ha och därför ska du alltid kontrollera vad som gäller i ditt område.

Takkupa

Bygglov eller anmälan krävs, beroende på storleken.
Handlingar som ska lämnas in med ansökan är planritning, fasadritning, sektionsritning, konstruktionsritning och förslag till kontrollplan.

Tekniskt samråd

Efter ett beviljat bygglov skickas en kallelse till dig för ett tekniskt samråd från en av våra byggnadsinspektörer. I kallelsen anges vilka handlingar som ska skickas in till det tekniska samrådet.

Vid det tekniska samrådet genomförs en genomgång av byggnadens förutsättningar utifrån de tekniska egenskaperna enligt Plan- och bygglagen 8 kap 4§

Tidsbegränsat bygglov

Om du vill uppföra en byggnad eller utföra en annan åtgärd under en tidsbegränsad period kan du söka ett tidsbegränsat bygglov. Ditt behov av byggnaden eller åtgärden behöver vara tillfälligt för att du ska kunna få ett tidsbegränsat bygglov. Att din ansökan avser en begränsad period är inte skäl för att lämna tidsbegränsat bygglov för åtgärden. Ett exempel när det tidsbegränsade behovet är uppfyllt är när det behövs andra lokaler under tiden som renovering sker i den ordinarie byggnaden.

Du kan som längst söka ett tidsbegränsat bygglov i 10 år. Sedan kan det förlängas med högst 5 år. En tidsbegränsad byggnad kan alltså som längst stå på platsen i 15 år.

Vill du läsa mer om tidsbegränsat bygglov kan du läsa om detta på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillgänglighet

Byggnader och tomter ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga

När du bygger nytt, bygger till, ändrar användning eller bygger om behöver du se till att det nya uppfyller kraven på tillgänglighet.

Det är mycket att tänka på och vill du läsa mer om tillgänglighet kan du läsa om detta på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du få tips om hur du bygger tillgängligt kan du läsa här Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Trädfällning

Att fälla ett träd kan kräva marklov. Det är inte så vanligt men den förekommer detaljplaner i Sigtuna kommun som reglerar trädfällning. Exempel på detta är trädfällning inom Sigtuna stads centrala delar.

Upplag

Ett upplag på din eller någon annans fastighet kan kräva bygglov.

Kriterier vid en bedömning av följande faktorer på vad ett upplag kan vara är:

  • Förvaras utomhus
  • Fungera självständigt i förhållande till annan verksamhet på platsen
  • En viss varaktighet
  • En viss omfattning

Under en säsongsuppställning får du i omedelbar närhet till en- och tvåbostadshus ställa upp högst två fritidsbåtar, husvagnar eller husbilar utan bygglov. Undantaget gäller inte i områden som är skyddade enligt kulturmiljölagen. Upplaget får inte vara närmare än 4,5 meter till fastighetsgränsen om inte närmsta granne medger detta. Om närmaste granne är allmän platsmark godkänns inte placering närmare än 4,5 meter från fastighetsgräns.

Vill du läsa mer om upplag kan du läsa om detta på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ändrad planlösning

Planerar du att riva en vägg eller flytta ett kök i en lägenhet krävs det bygglov för ändrad planlösning. Om du tänker ändra på planlösning i lokaler för verksamheter eller flerbostadshus, tänk på att en ändring av planlösningen kan påverka ventilation, tillgänglighet och/eller brandskyddet.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.