Q-Ö

Sigtuna Stad riksintresse

Sigtuna stad är ett riksintresse för kulturmiljövården. Det betyder att det krävs bygglov för att få bygga det som vanligtvis är bygglovsbefriat.

Det finns en bevarande- och förnyelseplan för Sigtuna stad. Den beskriver vilka kulturhistoriska värden det finns i staden och den beskriver hur ny bebyggelse kan anpassas till den miljön. Läs mer om Bevarande- och förnyelseplan.

Skylt

Vill du sätt upp en skylt eller en ljusanordning inom detaljplanelagt området behöver du söka bygglov först. Det finns även undantag från kravet på bygglov för skyltar. Bland annat avgörs det av storleken på skylten men också av varaktigheten av skylten.

Vill du läsa mer om skyltar kan du läsa om detta på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skyltar som placeras utanför detaljplanerat område, väg- och trafikskyltar samt inomhusskyltar kräver inte bygglov.

Solcellspaneler och solfångare

I normalfallet krävs det inte bygglov för att sätta upp och installera solcellspaneler eller solfångare. Beroende på hur de placeras och utformas kan bygglov krävas.

Vill du läsa mer om solcellerspaneler/ solfångare kan du läsa om detta på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sprängning

Tillstånd från polisen krävs.

Det är den som för egen räkning låter utföra sprängningsarbeten som ansvarar för att tillstånd finns, att arbetet utförs enligt de regler som finns och att inga omkringliggande fastigheter skadas.

Staket och spaljé

Staket och spaljé kräver inte bygglov under förutsättning att det är av sedvanlig beskaffenhet och tillräckligt genomsiktligt (mer än 50 procent luft). Höjd och utformning bör anpassas efter vad som sedan tidigare är vanligt förekommande i området. Observera att vid korsningar och utfarter bör staket, plank etc. inte vara högre än 0,8 meter över vägbanan för att inte skymma sikten.

Stängsel

Ett stängsel är till sin konstruktion genomsiktligt. Syftet med ett stängsel är ofta att avgränsa en plats. Stängslen som är utformade genomsiktliga är inte bygglovspliktiga oavsett höjd.

Tak

Bygglov krävs för att bygga nytt tak t.ex. byta från platt tak till sadeltak.

Att byta taktäckningsmaterial kräver inte bygglov för en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom ett område med detaljplan. Om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Vissa detaljplaner har dock bestämmelser om vilka typ av takmaterial man får ha. Även vissa områden, som inom Sigtuna stads äldre byggnadsbestånd, har särskilda bestämmelser.

Takkupa

Bygglov eller anmälan krävs, beroende på storleken.
Handlingar som ska lämnas in med ansökan är planritning, fasadritning, sektionsritning, konstruktionsritning och förslag till kontrollplan.

Tidsbegränsat bygglov

Om du vill uppföra en byggnad eller utföra en annan åtgärd under en tidsbegränsad period kan du söka ett tidsbegränsat bygglov. Ditt behov av byggnaden eller åtgärden behöver vara tillfälligt för att du ska kunna få ett tidsbegränsat bygglov. Att din ansökan avser en begränsad period är inte skäl för att lämna tidsbegränsat bygglov för åtgärden. Ett exempel när det tidsbegränsade behovet är uppfyllt är när det behövs andra lokaler under tiden som renovering sker i den ordinarie byggnaden.

Du kan som längst söka ett tidsbegränsat bygglov i 10 år. Sedan kan det förlängas med högst 5 år. En tidsbegränsad byggnad kan alltså som längst stå på platsen i 15 år.

Vill du läsa mer om tidsbegränsat bygglov kan du läsa om detta på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillgänglighet

Vid nybyggnation, tillbyggnader, ändrad användning eller ombyggnation ska kraven på tillgänglighet uppfyllas.

Det ska vid nybyggnation av enbostadshus bland annat framgå på planritningen att tillgängligheten uppfylls genom att:

 • minst ett rum ska finnas för personhygien,
 • minst ett rum eller en avskiljbar del av rum ska finnas för daglig samvaro,
 • minst ett rum eller avskiljbar del av rum ska finnas för sömn och vila,
 • minst ett rum eller avskiljbar del av rum ska finnas för matlagning,
 • det ska finnas utrymme för måltider i eller yta i närheten av rum för matlagning,
 • i entrén ska det finnas plats för ytterkläder m.m.,
 • det ska finnas utrymme för att tvätta och torka tvätt maskinellt om gemensam tvättstuga saknas.

Det är mycket att tänka på och vill du läsa mer om tillgänglighet kan du läsa om detta på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Trädfällning

Vid trädfällning kan det krävas marklov. Det är inte så vanligt men den förekommer detaljplaner i Sigtuna kommun som reglerar trädfällning. Exempel på detta är att det krävs marklov för trädfällning inom Sigtuna stads centrala delar.

Upplag

Ett upplag på din eller någon annans fastighet kan kräva bygglov.

Kriterier vid en bedömning av följande faktorer på vad ett upplag kan vara är:

 • Förvaras utomhus
 • Fungera självständigt i förhållande till annan verksamhet på platsen
 • En viss varaktighet
 • En viss omfattning

Under en säsongsuppställning som är ca två månader får du i omedelbar närhet till en- och tvåbostadshus ställa upp högst två fritidsbåtar, husvagnar eller husbilar utan bygglov. Upplaget får inte vara närmare än 4,5 meter till fastighetsgränsen om inte närmsta granne medger detta.

Vill du läsa mer om upplag kan du läsa om detta på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ändrad planlösning

Planerar du att riva en vägg eller flytta ett kök i en lägenhet krävs det bygglov för ändrad planlösning. Om du avser att ändrad planlösning i lokaler för verksamheter eller flerbostadshus, tänk på att en ändring av planlösningen kan påverka ventilation, tillgänglighet och/eller brandskyddet.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.