G-P

Grannehörande

I en del ärenden kan kommunen behöva höra grannar för att få in synpunkter innan man tar beslut om bygglov. Grannarna får då se en karta och ritningar på det som ska byggas.

Grannehörande görs till exempel om det du vill bygga avviker från detaljplan, områdesbestämmelser eller ligger utanför detaljplanerat område.

Om det finns en detaljplan och det du tänkt bygga överensstämmer med bestämmelserna i den så gör man inget grannehörande.

Vill du läsa mer om grannhörande kan du läsa om detta på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kamin

Ska du installera en kamin eller genomföra en annan väsentlig ändring av en kamin/rökkanal behöver du lämna in en anmälan till kommunen. Om rökkanalen ska dras på utsidan av fasaden kan även bygglov för fasadändring krävas. Även en installation av en kassett i en befintlig kamin behöver du anmäla. Skorstenens höjd måste vara minst en meter över taktäckningsmaterialet.

Här kan du läsa mer om kaminer och rökkanaler på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du se vilka handlingar du behöver för att göra en anmälan Öppnas i nytt fönster.

Här kan du läsa mer om hur man eldar rätt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Konstruktionsritning

En konstruktionsritning tas oftast fram av en konstruktör som gör en beräkning av laster som t.ex. av växlingar i konstruktionen, snölaster och vindlaster. Konstruktionsritningen ska beskriva i detalj hur byggnaden ska byggas. Konstruktionsritningar krävs in som ett underlag inför det tekniska samrådet och startbesked.

En konstruktionsritning kan vara t.ex. på grunden, en pelare, bärande väggar en balk, och takstolar.

Kontrollansvarig

En person som arbetar som kontrollansvarig ska hjälpa byggherre att se till att alla kontroller görs som är nödvändiga för att kraven i bygglagstiftningen följs. Du kan behöva anlita en kontrollansvarig när du ska bygga, riva eller göra markarbeten.

Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och ska medverka vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Här kan du hitta en certifierad kontrollansvarig. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontrollplan

I de flesta projekt ska en kontrollplan tas fram av byggherren alternativt med hjälp av en certifierad kontrollansvarig. En kontrollplan är ett dokument som ska säkerhetsställa att samhällets minikrav krav uppfylls för sökt åtgärd. En kontrollplan är en form av en checklista för de viktigaste momenten i byggnationen från start till mål.

Det som ska lyftas i en kontrollplanen är följande:

  • Vilka som har projekterat byggnaden
  • Vilka roller som är med i projektet (byggherre, konstruktör, kontrollansvarig)
  • Vilka kontroller som ska utföras
  • På vilket sätt och mot vad kontrollerna ska jämföras/utföras
  • Vem som ska utföra kontrollerna

Vill du läsa mer om kontrollplaner kan du läsa om detta på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kulturmiljö, riksintresse

Enligt Riksantikvarieämbetet är kulturmiljö hela den av människor påverkade miljön. Det kan vara en enskild anläggning, en bygd eller en region. Det finns exempelvis riksintressen för kulturmiljövården. Inom ett riksintresse för kulturmiljövård ska nya byggnader anpassas till kulturvärdena på platsen.

Här kan du läsa mer om vad som gäller kulturmiljövården i Sigtuna Stad.

På Riksantikvarieämbetets hemsida kan du läsa om vilka områden i Sigtuna kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som är riksintresse för kulturmiljövården. Här kan du även läsa mer riksintresse för kulturmiljövård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Marklov

Ska du förändra marknivån mer än 50 centimeter på din fastighet kan du behöva marklov inom detaljplanerat område. Inom vissa detaljplaner krävs dock marklov för alla förändringar av och på mark.

Kommunen kan också reglera inom detaljplanelagt område att det krävs marklov för åtgärder som kan ändra markens genomsläpplighet. Till exempel om en grusad yta beläggs med asfalt. Även trädfällning kan kräva marklov om det står i detaljplanen.

Vill du läsa mer om marklov kan du läsa om detta på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du veta hur man utformar en ritning till en bygglovsansökan för en markförändring kan du läsa här Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Markplaneringsritning

En markplaneringsritning visar markens olika nivåer med utfyllnadsytor, schaktningar, angöring till fastigheten, parkeringsplatser och hur öppna ytor ser ut på fastigheten. En markplaneringsritning visar hur marken ser ut omkring den tilltänka byggnaden. Även tillgänglighet på fastigheten ska redovisas så att tillgängligheten för funktionshindrade kan säkerställas.

Murar

För att bygga en mur eller en stödmur kan det krävas bygglov. I Sigtuna kommun görs bedömningen att murar högre än 50 cm kräver bygglov. Tänk på att man bör placera en mur en bit in från tomtgräns så att även grundläggningen av muren kan ske på den egna fastigheten.

Vill du läsa mer om murar kan du läsa om detta på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du veta hur man utformar en ritning till en bygglovsansökan för en mur kan du läsa här Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Vill du läsa om Sigtuna kommuns riktlinjer för murar kan du läsa här Pdf, 119.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser kan upprättas i områden där det inte finns behov av en detaljplan men där kommunen ändå vill säkerställa syftet med översiktsplanen. Områdesbestämmelser skiljer sig från detaljplaner bland annat genom att de inte är lika utförliga som en detaljplan.

Vill du läsa mer om områdesbestämmelser kan du läsa om detta på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Plank

För att bygga ett plank kan det krävas bygglov. I Sigtuna kommun görs bedömningen att plank högre än 1,10 meter kräver bygglov. Tänk på att du bör placera planket en bit in från tomtgräns så att du kan underhålla det inom din fastighet.

Vill du läsa mer om plank kan du läsa om detta på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du veta hur man utformar en ritning till en bygglovsansökan för ett plank kan du läsa här Pdf, 859.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Vill du läsa om Sigtuna kommuns riktlinjer för plank kan du läsa här Pdf, 119.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Planritning

En planritning visar en byggnad rak ovanifrån med fördelning av rum, trappor, dörrar och fönster. På planritningen ska rummens funktion framgå och var sektionerna är tagna. Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda.

Pool

Pool kräver normalt inte bygglov. Du behöver tänka på att placera den så att det inte stör grannar och se till så att du har skyddsanordning så att inte barn kan skadas eller förolyckas i den. Om du bygger ett pooltak behövs ett bygglov, samma om du bygger en altan runt den. Om du väsentligt ändrar marknivån så att poolen hamnar på en höjd eller i en sänka behöver du marklov.

Vill du läsa mer om pooler kan du läsa om detta på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.