C-F

Dagvattenhantering

Dagvatten är regnvatten och smältvatten som rinner ovanpå marken. I tätbebyggda områden är stora delar av marken täckt med hus, vägar och torg som gör att dagvattnet inte kan infiltrera ner i marken. Det kan då orsaka översvämningar och vattensamlingar. Därför är det viktigt att dagvattnet tas omhand.

I samband med ditt tekniska samråd inför byggnation kommer du behöva redovisa hur du tar hand om dagvattnet på din fastighet.

Vill du läsa mer om dagvatten kan du läsa här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fasadritning

En fasadritning visar en byggnad rakt framifrån och alla sidor av byggnaden redovisas. I normalfallet är det fyra fasader. På ritningen ska det framgå takvinkel, byggnadshöjd, dörrar, fönster, skorsten, materialval, kulör och takkupor med mera. Marknivå vid fasaden ska även redovisas på ritningen. Ritningen ska vara fackmässig gjord.

Fasadändring

En fasadändring innebär att en byggnad byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial. Med fasadbeklädnad menar vi material, fönster och dörrar.

I vissa områden är mer känsliga för fasadändringar än andra. I områden med kulturhistorisk värdefull bebyggelse är det viktigt att förändringar görs varsamt så som i Sigtuna stad. Fasadändringar är bygglovspliktiga inom detaljplanerat område.

Undantag för en- och tvåbostadshus

För en- och tvåbostadshus krävs det inte bygglov för fasadändringar som inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Vilka åtgärder som kan ändra områdets karaktär väsentligt är en bedömningsfråga som beror på området och den aktuella byggnaden. Bedömningen görs av bygglovshandläggare. Bygglovsplikten infaller om byggnaden ligger inom ett så kallat kulturhistoriskt värdefullt område så som Sigtuna stad.

Flygbuller

I Sigtuna kommun finns Sveriges största flygplats, Arlanda. Bullret från flygtrafiken vid Arlanda påverkar stora delar av kommunen. Arlanda flygplats, både dess nuvarande verksamhet och dess möjlighet att utöka, utgör ett riksintresse enligt miljöbalken. Detta innebär restriktioner för var bland annat nya bostäder får byggas. Det område som påverkas av flygbuller kallas influensområdet. Kommunen skickar remiss till Swedavia inför nybyggnation och tillbyggnad av bostadshus för utlåtande. Läs mer om riksintressepreciseringen för Arlanda flygplats här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Det är verksamhetsutövaren som enligt miljöbalken har ansvar för att minska störningarna från sin verksamhet.

  • Den som är störd av flygbuller tar i första hand kontakt med Swedavia.
  • Du kan även mejla Länsstyrelsen, miljöskyddsenheten, som är tillsynsmyndighet över Arlanda flygplats.
  • Det går även bra att mejla Bygg- och miljöförvaltningen på Sigtuna kommun.

Fornlämningar

Fornlämningar är lämningar efter människors verksamhet på platsen. Lämningen ska vara tillkommen före år 1850 och vara övergiven. Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen. Det innebär att en fornlämning inte får tas bort, rubbas eller täckas över. Det kan påverka hur du kan bygga på fastigheten.

Vill du läsa mer om fornlämningar kan du göra det här på riksantikvarieämbetets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Friggebod

Friggebod är en byggnad som är max 15 kvm. Friggebodar kräver varken att bygglov eller att en anmälan lämnas in till kommunen om den uppfyller kraven för en bygglovsbefriad åtgärd.

Vill du läsa mer om friggebodar kan du läsa om detta på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Färdigställandeskydd

När du som byggherre anlitar ett företag för att utföra arbeten på ditt en- och tvåbostadshus ska det i en del fall finnas ett färdigställandeskydd.

Ett färdigställandeskydd är en försäkring som är tänkt att hjälpa byggherren i egenskap av konsument om entreprenören till exempel går i konkurs eller av annan anledning inte kan fullgöra sina åtaganden.

Vill du läsa mer om färdigställandeskydd kan du läsa om detta på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förenklad delgivning

När bygg- och trafiknämnden delger beslut kan förenklad delgivning komma att användas.

Förenklad delgivning innebär att bygg- och miljönämnden först skickar den handling som ska delges och nästa arbetsdag skickar ett kontrollmeddelande om att handlingen har skickats. Vid förenklad delgivning behöver mottagaren inte skicka in något bevis på att handlingen har mottagits.

För att vara säker på att delgivningsmottagaren får avsedd information skickar bygg- och miljönämnden två brev. Breven skickas till delgivningsmottagarens senast kända adress (vilket kan vara en e-post om mottagaren har bett att den ska användas). Om breven kommer i retur skickas de till delgivningsmottagarens folkbokföringsadress, om den inte redan har använts.

En förutsättning för att använda förenklad delgivning är att delgivningsmottagaren har fått information om att delgivningssättet kan komma att användas. Delgivningsmottagaren anses delgiven när två veckor har förflutit från det att handlingen skickades.

Handlingar kan skickas med förenklad delgivning så länge som ärendet pågår.

Om du kontaktar bygglovenheten ska du alltid ange ärendets diarienummer.

Det är inte säkert att förenklad delgivning kommer att användas. I så fall sker delgivning på annat sätt, vilket kan betyda att du måste gå till postens utlämningsställe och hämta din handling, så kallat mottagningsbevis.

Tänk på detta så länge ärendet pågår

  • Du måste meddela om du byter adress (post- eller e-postadress).
  • Kontrollera din post kontinuerligt, åtminstone en gång varannan vecka, för att vara säker på att inte missa något viktig (som t e x en tid för att svara eller överklaga). Meddela i förväg om du inte kan göra det, t e x på grund av semester.

Du kan läsa mer om förenklad delgivning i Delgivningslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (2010:1932) 22-26 §§.

Förhandsbesked

Om du har planer på att bygga något som kräver bygglov och som ligger utanför detaljplanerat område kan du söka förhandsbesked. Det ger svar på om platsen är lämplig för den åtgärd som du har tänkt dej. När du har fått ett positivt förhandsbesked, har du två år på dej att lämna in ett bygglov.

På Boverkets hemsida kan du läsa mer om vad som gäller för förhandsbesked. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Försvarsmakten riksintresse

Anläggningar som skjutfält och väderradar är exempel på försvarsmaktens riksintressen. Om du söker bygglov inom riksintresset skickar kommunen en remiss till försvarsmakten. Anledningen till att detta görs är att ny bebyggelse kan utgöra en risk för att påtagligt skada försvarsmaktens verksamhet.

Vill du läsa mer om försvarsmaktens riksintressen kan du läsa om detta på Försvarsmaktens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.