A-B

Anmälningspliktiga åtgärder

Åtgärder som inte är bygglovspliktiga kan vara anmälningspliktiga. Det gäller till exempel om du vill bygga ett komplementbostadshus på max 30 kvm eller installera en eldstad.

Det finns dock undantag från detta och det är inom områden som är utpekade som riksintresse. I Sigtuna kommun är bland annat Sigtuna stad utpekat som riksintresse för kulturmiljövården. Vidare finns det även områden inom kommunen som är utpekade som riksintresse för totalförsvarets militära del och för Arlanda flygplats. Inom dessa områden begränsas din rätt att bygga utan bygglov.

Vill du läsa mer om anmälningspliktiga åtgärder kan du läsa på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Areor

Areor används för att se hur stor yta som bebyggs på tomten och hur mycket byggrätt som finns kvar att utnyttja. Det finns olika sätt att mäta arean på en byggnad. Vid de flesta bygglovsansökningar används tre olika sätt att mäta areor.

Byggnadsarea (BYA) definieras som den yta som byggnaden upptar på marken. Byggnadsarea mäts vid byggnadens utsida. Även altaner kan ingå i byggnadsarea om de bedöms tillskapa volym.

Bruttoarea (BTA) är ytan på varje våning som mäts på utsidan av byggnaden. I Bruttoarean inräknas endast mätvärda utrymmen. Mätvärden som inte är mätvärda är t.ex. utrymmen där våningshöjden är mindre än 1,90. I Bruttoarea räknas endast den yta som begränsas av ytterväggar. En carport med en vägg har därför ingen bruttoarea utan räknas med öppenarea.

Öppenarea (OPA) räknas på de delar av byggnaden som inte är omslutna av väggar. En carport ingår i öppenarean. Öppenarean mäts vid byggnadens utsida.

Sigtuna kommun utgår från SIS standarden (SS 21054:2009) vid uträkning av areor.

Om du vill veta hur mycket byggrätt som finns att tillgå på din fastighet kan du läsa gällande detaljplan. Om du behöver ta reda på hur mycket som redan är bebyggt på din fastighet kan du begära ut ritningar från Bygg- och miljönämndens arkiv.

Avfallshantering

Vid sophantering av hushållssopor kan du kontakta Sigtuna Vatten och Renhållning AB för att få rådgivande information om hur bäst hushållssoporna hos er ska tas hand om.

Avgifter

I ett ärende om förhandsbesked, strandskyddsdispens, bygglov, rivningslov, marklov eller anmälningsärende kommer en avgift att tas ut enligt beslutad taxa från kommunfullmäktige.

Avgiften beror på flera faktorer som till exempel storleken på byggnaden, vad som ska byggas och placeringen på byggnaden.

Vill du veta mer om avgifterna och se exempel klicka här. Öppnas i nytt fönster.

Avvecklingsplan

När du ansöker om ett tidsbegränsat bygglov behöver du skicka in en avvecklingsplan. I avvecklingsplanen ska du redovisa hur du kommer att återställa platsen där den tidsbegränsade åtgärden har varit placerad. För att visa hur avvecklingen av din åtgärd kommer att gå till kan du behöva du ha en tidsaxel i din avvecklingsplan.

Badtunna

Du behöver inte bygglov för att ställa upp en badtunna. Det finns inga regler om hur nära tomtgräns badtunnan får placeras. Tänk på att placera din badtunna så att inte din granne störs.

Brandskyddsbeskrivning

En brandskyddsbeskrivning beskriver hur man planerar att skydda en byggnad om det skulle uppstå en brand. Det vanliga är att en brandingenjör eller brandprojektör gör brandskyddsbeskrivningen för att säkerhetsställa att brandskyddskraven kommer att uppfyllas.

Innan det tekniska samrådet hålls kan du behöva skicka in en brandskyddsbeskrivning. Vid större projekt är det obligatoriskt att skriva en sådan. En brandskyddsbeskrivning innehåller bland annat beskrivning av utrymningsvägar, brandceller, ventilation, konstruktionens bärförmåga och brandtekniska installationer.

Vill du läsa mer om brandskyddsbeskrivning kan du läsa om detta på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brandskyddsdokumentation

Inför slutsamrådet kan det behövas en brandskyddsdokumentation. Där redogör man hur brandskyddet blivit efter bygget och det vanligaste är att man har följt brandskyddsbeskrivningen utan avvikelser.

Vid större projekt är det obligatoriskt att skriva en brandskyddsdokumentation. En brandskyddsdokumentation innehåller bland annat beskrivning av utrymningsvägar, brandceller, ventilation, konstruktionens bärförmåga och brandtekniska installationer.

Vill du läsa mer om brandskyddsdokumentation kan du läsa om detta på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Byggherre

Byggherre är den som söker tillstånd att utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten för egen eller annans räkning. Byggherren behöver inte vara en fysisk person utan kan även vara en juridisk person som till exempel ett företag, en bostadsrättsförening, en kommun eller en annan myndighet.

Vill du läsa mer om byggherren och dennes ansvar kan du läsa om detta på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bygglovsbefriade åtgärder

En del åtgärder kräver varken bygglov eller anmälan. Exempel på det är mur som är lägre än 50 cm, staket och plank som är under 1,10 cm, skyddad uteplats vid sitt en- eller tvåbostadshus och Friggebod. För att de ska vara bygglovsbefriade eller inte kräva anmälan, behöver de uppfylla vissa villkor.

Genom en detaljplan, specialreglering vid strandskydd, riksintresse för kulturmiljö, försvarsmaktens riksintresse och Arlanda flygplats influensområde kan din rätt att uppföra byggnationer som är bygglovsbefriade och inte anmälningspliktiga vara begränsad. Du kan fråga vad som gäller just din fastighet.

Vill du läsa mer om bygglovsbefriade åtgärder kan du läsa om det på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Byggnadshöjd

När du ansöker om bygglov behöver du ange byggnadshöjden för den byggnad du planerar att bygga.

Byggrätt

Se Areor.

Byggsanktionsavgift

Om du har gjort en överträdelse mot plan- och bygglagen ska nämnden pröva att ta ut en byggsanktionsavgift. Överträdelsen kan till exempel vara att en tillbyggnad har påbörjats utan startbesked. Alla överträdelser där byggsanktion ska tas ut finns uppräknade i plan och bygglagen i kap 11 i plan- och bygglagen. Byggsanktionsavgiften ska tas ut även om överträdelsen inte skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Byggnadsnämnd

En byggnadsnämnd är den nämnd som fått i uppdrag att ta beslut enligt plan- och bygglagen. I Sigtuna kommunen heter nämnden Bygg- och miljönämnden. Den består av ett antal olika förtroendevalda personer och representanter från olika invalda politiska partier.


Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.