Jag har fått ett beslut

När du har fått ditt beslut om bostadsanpassningsbidrag, läs igenom beslutet noga. Ofta följer det med bilagor som du också ska läsa. Om du har frågor ska du kontakta din handläggare.

Beslut

När utredningen är klar fattas ett skriftligt beslut som skickas till dig. Bidragets storlek grundas på offert och prisuppgift som inkommit och motsvarar en skälig kostnad för åtgärden.

Om bidrag inte beviljas får du ett skriftligt beslut om avslag på hela eller delar av din ansökan. Beslutet, som innehåller motiveringar till avslaget, kan överklagas.

Överklagande

Om du inte får bidrag till det du ansökt om, och inte är nöjd med beslutet, kan du överklaga. Information om hur du ska gå tillväga får du med ditt beslut. Vill du överklaga kommunens beslut ska överklagandet ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag du tog emot beslutet. Handläggare kan sedan ompröva beslutet till din fördel eller skicka din överklagan vidare till förvaltningsrätten för prövning.

Bidragets storlek

Bidragsbeloppet motsvarar en skälig kostnad för de sökta åtgärderna och täcker alla kostnader för beviljad anpassningsåtgärd inklusive eventuell kostnad för bygganmälan. Vid enklare anpassningsåtgärder kan beslut fattas om bidragsbelopp utgående från bedömning av en skälig kostnad för åtgärderna.

Beställning av arbete

Det är alltid du, som beviljats bidrag, som ansvarar för att beställa arbetet och att ingå ett avtal med entreprenören du väljer att anlita. Arbetet och anpassningen ska utföras på ett fackmässigt sätt och följa gällande regelverk.

Faktura

Fakturan för arbetet skickas till dig som kund och det är ditt ansvar att se till att fakturan blir betald. Om du vill ha längre tid på dig att betala fakturan ska du diskutera det med din entreprenör. När arbetet är utfört, du är nöjd med utförandet och har fått fakturan för anpassningen, skickar du in en kopia på fakturan till kommunen. Bifoga då även uppgifter om till vilket bankkonto bidraget ska betalas ut.

Utbetalning av bidrag

För att kunna betala ut bidraget måste du meddela handläggaren att anpassningen är utförd och att du är nöjd med arbetet som entreprenören utfört. Bidraget utbetalas till dig mot uppvisande av kopia på din faktura.

För utbetalning av bidraget behövs information om till vilket konto som bidraget ska utbetalas. Om du inte angivit uppgifterna på ansökningsblanketten ska du lämna den informationen i samband med att du skickar fakturakopian.

Räkna med att det tar cirka en vecka innan bidraget är utbetalt till dig efter att underlag för utbetalning inkommit till kommunen. Ibland gör handläggaren ett hembesök innan utbetalning av bidrag.

Återbetalning av bidrag

Kommunen kan kräva återbetalning av utbetalt bidrag om:

  • Den som mottagit bidraget har lämnat fel uppgifter eller på något annat sätt förorsakat att bidrag felaktigt lämnats eller lämnats med ett för högt belopp
  • Bidraget lämnats felaktigt eller lämnats med ett för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

Bra att tänka på

ROT-avdrag kan inte lämnas för arbeten som bostadsanpassningsbidrag är avsedda för, men kan lämnas för arbeten som är skilda från dessa. Du kan bli återbetalningsskyldig och få betala vite till Skatteverket om du erhållit ROT-avdrag för arbeten som du beviljats bostadsanpassningsbidrag för. Kontakta därför alltid handläggaren om du har tänkt ansöka om ROT-avdrag i samband med anpassningen eller om ROT-avdrag redan har beviljats för sökta åtgärder redan innan ansökan om bostadsanpassningsbidrag gjorts.

Gällande ditt ärende är det konsumentlagstiftningen som gäller mellan dig och entreprenören du anlitar. Läs mer om dina rättigheter som konsument.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.