Finskt förvaltningsområde

Den 1 januari 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) i kraft. Sigtuna kommun ingick i finskt förvaltningsområde samma år och därför har det finska språket en förstärkt ställning i kommunen. Detta innebär också att kommunen har en skyldighet att skydda och främja utvecklingen av Sveriges nationella minoritetsspråk.

Sigtuna kommun och finskt förvaltningsområde

Sverige har under flera hundra år befolkats av de olika nationella minoritetsgrupperna sverigefinnar, tornedalingar, samer, judar och romer. De har en uttalad samhörighet och en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet.  

Alla dessa fem grupper har nu det så kallade grundskyddet i landets alla kommuner. Detta innebär att myndigheterna:
- ska informera minoriteterna om deras rättigheter
- ansvarar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken (finska, meänkieli, samiska, jiddish och romani chib) och ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige
- barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt och
- ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och, så långt det är möjligt, samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor.

Ny minoritetslag 2019

Från den 1 januari 2019 revideras lagen så att rättigheter och skyldigheter stärks ytterligare. Kommunerna blir då t.ex. skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete och dessa ska på begäran kunna lämnas ut till den myndighet som har uppföljningsansvar för lagen. Lagändringen förstärker även rättigheterna till äldreomsorg och förskola på minoritetsspråken inom förvaltningsområdena. Nya ändringar träder i kraft inom socialtjänstlagen, skollagen och språklagen. Läs mer Lag (2009:724) om nationella minoriteter

Vilka rättigheter har de finskspråkiga i Sigtuna kommun enligt lagen? 

- Rätten att använda finska vid sina muntliga och skriftliga kontakter med kommunen 
- Rätten till finsk förskoleverksamhet, helt eller delvis på finska 

- Rätten att använda finska vid sina muntliga och skriftliga kontakter med kommunen 

- Rätten till finsk förskoleverksamhet, helt eller delvis på finska http://www.sigtuna.se/sv/Om-Sigtuna-kommun/Suomeksi/Lapset-ja-Koulutus/Kaksikielinen-esikoulu/

- Rätten till finsk äldreomsorg, helt eller delvis på finska http://www.sigtuna.se/sv/Om-Sigtuna-kommun/Suomeksi/Huolto-ja-tuki/Vanhustenhuolto/

- Rätten till att främja, utveckla och bevara den finska kulturen http://www.sigtuna.se/sv/Om-Sigtuna-kommun/Suomeksi/Kulttuuri/

- Rätten till samråd med kommunen utifrån finskspråkigas behov http://www.sigtuna.se/sv/Om-Sigtuna-kommun/Suomeksi/Neuvonpito/

Vilken viktig del har finska invånarna själva i att dessa rättigheter efterlevs i kommunen?

Det är viktigt att invånarna gör sina åsikter, förslag och krav hörda! För att vi ska lyckas revitalisera, återuppliva, det finska språket i vår kommun behöver vi en gemensam språkpolitik och en positiv inställning. Dessutom är en stark och engagerad minoritetsgrupp viktig i arbetet med att göra språket levande. Det finska förvaltningsområdet grundar sig i en lag som lämnar mycket av dess förverkligande till kommunens finska invånares egen uppgift. 

Några exempel på finsk service och verksamhet som önskats av finska invånare: 
- förskoleverksamhet 
- kultur- och musikevenemang för olika åldrar 
- kommuninformation 
- nya böcker till biblioteket 
- avdelning på ett särskilt boende 
- daglig verksamhet för dementa 
- träffpunkter för anhörigvårdare 
- hemtjänstpersonal 
- socialtjänst

Vilken service finns det i kommunen för finsktalande?

- en ordinarie tjänsteman inom finskt förvaltningsområde
- finsktalande kontaktpersoner i olika förvaltningar 
- regelbundna samråd med finsktalande invånare
- finsk webbsida
- finskspråkig förskola 
- ny finsk litteratur på biblioteken 
- finska kulturevenemang 
- finsk avdelning på boende för demenssjuka 
- finsk musik och sång på äldreboenden 
- vidareutbildning för finsktalande pedagoger och personal inom äldreomsorgen

Kommunens finska webbsida suomeksi

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Finsktalande kontaktpersoner

På finska!