Miljöprogram för Sigtuna kommun

Del av framsida miljöprogram. Foto: Lisa Henningsson samt Futureimagebank.com.Det övergripande målet för miljöarbetet i Sverige är att vi till nästa generation ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Detta tar även Sigtuna kommun sikte på.

Dessa är utgångspunkterna för vårt miljöarbete:

  • En god miljö innebär att människors hälsa skyddas, att ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga bevaras och att en god hushållning med naturresurser tryggas samt att den biologiska mångfalden bevaras.
  • Vi agerar utifrån insikten att den biologiska mångfalden har ett värde i sig, men att den också är helt väsentlig för att upprätthålla de ekosystem som är nödvändiga för livet på jorden.
  • Vi strävar efter att minimera miljöpåverkan från vår egen verksamheten samt från de varor och tjänster vi köper.
  • Genom beslut, planering och information ska kommunen också underlätta för invånare och företag i kommunen att minska sin miljöpåverkan, samt värna naturen och miljön.
  • Samverkan är ett ledord i kommunens miljöarbete.

16 nationella miljökvalitetsmål

I Sverige finns 16 nationella miljökvalitetsmål beslutade av Riksdagen. De nationella miljökvalitetsmålen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt.

Delmål specificerar

Till varje miljökvalitetsmål finns ett antal delmål som indikerar hur problembilden ser ut och som mer konkret talar om vad som behöver göras för att uppnå miljökvalitetsmålet. De nationella miljökvalitetsmålen och delmålen har anpassats till regionala förhållanden av Länsstyrelsen i respektive län.

Sigtuna kommuns miljömål

Sigtuna kommun ska bidra till att uppfylla de nationella miljömålen. I Miljöprogram för Sigtuna kommun som antogs av kommunfullmäktige den 25 mars 2010, anges de övergripande målen för kommunen och kommunens förhållningssätt i miljöfrågor.

Konkreta åtgärder

Vad som mer konkret ska göras för att uppnå miljömålen bestäms i samråd med andra aktörer inom kommunen under en s.k. dialogkonferens. Där träffas olika verksamhetsföreträdare och intressenter för att enas om en gemensam handlingsplan för den närmaste tiden.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation