Taxor för kontroll och tillsyn

Under relaterad information till höger hittar du samtliga taxor inom miljö- och hälsoskyddskontorets verksamhet. Taxorna gäller för alla verksamheter där miljö- och hälsoskyddskontoret utför tillsyn och kontroll med stöd av miljöbalken.

Avgifter tas ut för myndigheters kostnader för prövning och tillsyn. Tillsynen ska som huvudprincip vara avgiftsfinansierad. Regeringen, andra myndigheter och kommunfullmäktige fastställer taxor för en rad olika verksamheter.

Miljöbalken

Under relaterad information till höger hittar du bland annat taxa inom miljöbalkens område, antagen av kommunfullmäktige 2018-11-29, §116. Denna taxa börjde gälla 1 janauri 2019.

Taxan inom miljöbalkens område är indelad i ett huvuddokument med tre taxebilagor. Du hittar taxebilagorna under relaterade dokument till höger.

I Sigtuna kommuns taxa inkluderas kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken inom följande områden: naturvård, miljöfarlig verksamhet, förorenade områden, vattenverksamhet, täkter, hälsoskydd, kemiska produkter, avfall och producentansvar.

Fast årlig tillsynsavgift enligt miljöbalken tas även ut för en rad andra verksamheter. Detta gäller större bostadsföretag, driftansvar för väg- och järnvägsanläggningar, skolor, förskolor, badanläggningar och verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta (fotvård, tatuering, piercing mm).

Livsmedel

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet finns att läsa under relaterad information till höger. Taxa för offentlig kontroll av livsmedel fastställdes av kommunfullmäktige 2018-11-29, §116 och började gälla den 1 januari 2019. 

Avgifter tas för prövning av ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning och registrering av livsmedelsanläggning. Dessutom tas årliga kontrollavgifter ut för livsmedelsverksamheter. Den årliga kontrollavgiftens storlek bestäms av den hygieniska risk som verksamheten på restaurangen eller butiken kan medföra.

Om kontroll av verksamheten vid en livsmedelsanläggning kräver uppföljande kontroll så tas en avgift för extra offentlig kontroll ut. Den avgiften består av den kontrolltid som lagts ned enligt timavgiften på 1100 kr per timme (från och med 1 janauri 2019) samt kostnaderna för eventuell provtagning och analys av prover.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post