Mot 100 % förnybar energi

Vindkraftverk. Foto: Futureimagebank.com

Sigtuna kommun köper enbart förnybar el till sina verksamheter. Vi har också två egna vindkraftverk. Övervägande delen av vår energiförbrukning för uppvärmning är också förnybar. Vi närmar oss en klimatneutral energiförbrukning med stormsteg!

Vi jobbar förstås också med energieffektivisering, hur kan du läsa mer om nedan.

Två procent mindre fjärrvärme per år

Kommunens fastighetsförvaltning, Komfast, har som mål är att minska fjärrvärmeförbrukningen per ytenhet i kommunens lokaler med 2 % per år. 75 % av kommunens lokalyta värms idag med fjärrvärme, 23 % är elvärmd (varav 42 % med bergvärme). Samtliga oljepannor i kommunens fastigheter har löpande bytts ut mot fjärr- eller bergvärme, den sista oljepannan togs bort år 2014.

Komfast förvaltar skolor, förskolor, sporthallar, kontor m.m. med en total yta på nästan 200 000 kvm. Klicka dig vidare för att läsa mer om kommunens vindkraftverk och om vårt arbete med energieffektivisering i lokaler.

Energiprojekt med brukarperspektiv

2010 genomfördes ett energieffektiviseringsprojekt för att få de som använder kommunens lokaler, dvs kommunens personal, skolelever, boende m.fl., att bli mer medvetna om sin påverkan på energiförbrukningen. Målet att minska elförbrukningen med 5 % år 2010 jämfört med 2009 uppnåddes tyvärr inte, men vissa enheter minskade sin elförbrukning med mer än 10 %. Trenden med stadigt ökande elförbrukning tycks åtminstone ha brutits.

Energironder och energitips

I projektet genomfördes energironder på alla förskolor och skolor, samt hos en del andra kommunala verksamheter. Under ronden gick vi igenom hur olika slags utrustning används, när man tänder och släcker, vad man kan göra åt onödig standbyförbrukning m.m. Parallellt genomfördes en intern informationskampanj med olika energispartips som också kan vara användbara hemma.

Vill du ta del av vårt material eller testa vårt koncept? Hör gärna av dig till projektledaren Lisa Henningsson.

Energieffektiv gatubelysning utan kvicksilver

En stor post i kommunens energiförbrukning är gatubelysning. Totalt 7600 armaturer byts nu ut mot energieffektiva kvicksilverfria armaturer. De nya lamporna drar hälften så mycket el som de gamla!

Sigtunahem minskar energiförbrukningen

Kommunens bostadsbolag Sigtunahem jobbar också med att successivt minska energiförbrukningen. Det gör man genom att gå över till fjärrvärme, installera alternativa värmesystem som till exempel värmepumpar, införa effektivare temperaturreglering och tilläggsisolera fastigheter.

En viktig del i arbetet består också i att informera hyresgästerna för att påverka deras användning av energi. När nu ett miljonprogramsområde byggs om är målet att energiförbrukningen i varje projekt ska minska med 30 procent till 2025 och med 50 procent till 2050.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation