Ansöka om enskilt avlopp

För att anlägga enskilt avlopp måste man först få tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden i Sigtuna kommun. Handläggningen innehåller flera olika moment, så det är bra att påbörja ansökan i god tid.

Bra att tänka på

Om man vill bygga en ny avloppsanläggning är man ansvarig för att skaffa sig den kunskap som behövs. Då det är många olika faktorer som påverkar valet av avloppsanläggning är det bra att kontakta en sakkunnig entreprenör för att få ett anpassat förslag på avloppslösning för fastigheten. Sigtuna Vatten och Renhållning AB har också en VA-rådgivare som kan ge råd och information. Se vidare under ”VA-rådgivning”.

Där det är möjligt är det ett bra alternativ att gå samman med en eller flera grannar för att göra en gemensam avloppslösning. Information om gemensamhetsanläggningar finns bl.a. på Lantmäteriets hemsida (se länk till höger).

Ett beslut om tillstånd gäller generellt i fem år, men förfaller efter två år om arbetet med anläggningen inte har påbörjats. Om ett föreläggande om förbud finns p g a att den befintliga avloppet är bristfälligt, måste avloppet åtgärdas innan tiden för förbudet träder i kraft.  

Handläggningsavgift för ansökan är för närvarande 8800 kr för ett hushåll. Vid större anläggningar ökar avgiften.

Ansökningsprocessen

När du vet vilken anläggning du vill ha på din tomt kan du påbörja din ansökan. Mer information om ansökningsprocessen hittar du i vårt informationsblad  "Enskild avloppsanläggning - hur söker jag tillstånd?" .

1. Fyll i ansökningsblanketten Till ansökan behövs en tomtkarta med en skiss över placeringen av anläggningen, utsläppspunkt samt avstånd till dricksvattenbrunnar och diken. För infiltrationsanläggningar krävs även analysresultat av jordprover tagna från en s k provgrop. Medgivande från markägare kan krävas om t.ex. utsläpp av avloppsvatten sker på annan mark än din egen. Vi behöver även närmare information om anläggningens uppbyggnad och funktion (typritning och produktblad). Mer information om vilka bilagor som ska skickas med ansökan finns i ansökningsblankettens sista sidor.
2. Platsbesök Miljö- och hälsoskyddskontoret gör en inspektion av den föreslagna platsen. I allmänhet har man då även grävt en provgrop som inspekteras om man planerar för en infiltrationsanläggning.
3. Grannsamråd Om inga hinder framkommer i samband med platsbesöket ges eventuella berörda grannar tillfälle att yttra sig. Yttrandetiden är 3 veckor.
4. Tillstånd/beslut Beslut meddelas av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Beslutet vinner laga kraft 3 veckor senare och man kan då starta anläggandet.

5. Entreprenörsrapport

Då anläggningen är färdig rapporteras detta genom att skicka in en entreprenörsrapport tillsammans med fotografier till miljö- och hälsoskyddskontoret. Fotografierna ska vara tagna under anläggandets gång och ska visa det som är nedgrävt i marken.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Mer information om enskilt avlopp