Detaljplan för Sätuna torg södra - samråd

Detaljplan för bostäder och utveckling av Sätuna torg på fastigheten Sätuna 3:179 m.fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län


Ovanstående detaljplan översänds för samråd enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen (2010:900) under remisstiden 3 maj till och med 31 maj 2018.

Samrådshandlingarna finns uppsatta i kommunhusets entréhall, Södergatan 20 i Märsta, samt på Märsta bibliotek under ordinarie öppettider. Planhandlingarna visas även till höger på sidan.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en stadsförnyelse av Sätuna torg. Området ska utvecklas genom att ta vara på platsens potential som mötesplats och skapa möjligheter för en levande stadsmiljö. Platsen ska utvecklas genom en identitetsskapande gestaltning som förenar funktionella krav med arkitektoniska kvalitéer. Bebyggelsen ska harmonisera med ett på sikt modernt och funktionellt resecentrum.

Planens genomförande kan inte antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 11 § miljöbalken. Någon formell miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer därför inte utföras.

För utbyte av information och synpunkter inbjuder kommunen till samrådsmöte. Inbjudna till mötet är fastighetsägare, hyresgäster och övrigt berörda. Mötet äger rum den 15 maj 2018 mellan kl 16.00-20.00 i kommunhuset, konferensrum Matsilver, Södergatan 20.

Information om projektet lämnas av stadsbyggnadskontoret, planarkitekt Beatrice Hedquist, tel. 08-591 261 09 och planarkitekt Lars Svensson, tel 08-591 261 95.

Synpunkter ska senast den 31 maj 2018 skriftligen ha inkommit till Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, 195 85 MÄRSTA eller till e-post: plan@sigtuna.se.

Senare beslut att anta detaljplanen får överklagas av klagoberättigad, det vill säga sakägare eller övrigt berörd, som under någon av planens remisstider skriftligen framfört synpunkter som inte tillgodosetts.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Samrådshandlingar:

Övriga handlingar