Detaljplan för Sätuna torg södra - granskning

Detaljplan för bostäder och utveckling av Sätuna torg på fastigheten Sätuna 3:179 m.fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län


Ovanstående detaljplan är utsänd för granskning enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen (2010:900) under remisstiden 24 juni till och med 16 augusti 2019.

Granskningshandlingarna finns uppsatta i kommunhusets entréhall, Södergatan 20 i Märsta, samt på Märsta bibliotek under ordinarie öppettider. Planhandlingarna visas även på höger på sidan.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en stadsförnyelse av Sätuna torg. Detaljplanen möjliggör två nya bostadskvarter med centrumfunktioner i gatuplan.

Platsen ska utvecklas genom en identitetsskapande gestaltning som förenar funktionella krav med arkitektoniska kvalitéer. Gestaltningen skapar möjligheter för en trygg och levande stadsmiljö med ett torg som mötesplats.

Planförslaget har varit utsänt för samråd. Planförslaget har förtydligats med anledning av synpunkter som framförts under samrådet.

Information om projektet lämnas av stadsbyggnadskontoret, planarkitekt Lars Svensson, tel. 08-591 261 95.

Synpunkter ska senast den 16 augusti 2019 skriftligen ha inkommit till Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, 195 85 MÄRSTA eller till e-post: plan@sigtuna.se.

Senare beslut att anta detaljplanen får överklagas av klagoberättigad, det vill säga sakägare eller övrigt berörd, som under någon av planens remisstider skriftligen framfört synpunkter som inte tillgodosetts.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post