Läroplaner & styrdokument

Utbildningsväsendet (förskolan och skolan) styrs av flera olika lagar och regler - styrdokument. Dessa kan vara fastställda på nationell, kommunal eller lokal nivå.

På nationell nivå finns Skollagen, skolförordning och läroplaner.

Skollagen reglerar bl a:

Lika tillgång till likvärdig utbildning

"Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom.
Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet."

Värdegrunder

"Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar i skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö."

Nationella styrdokument

Alla nationellt fastställda styrdokument för utbildningsväsendet (förskola, grundskola,särskola, gymnasium m fl) finns samlade på Skolverket. För utbildningsväsendet gäller också internationellt överenskomna konventioner, t ex Barn konventionen.

 

Ytterligare information

Du hittar mer att läsa om förskolans, grundskolans och gymnasiets läroplaner i menyn till vänster samt på Skolverkets webbplats.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan