Kvalitet i förskola och skola

Barn- och ungdomsförvaltningen har ett ansvar för att planera, följa upp och utveckla utbildningen i förskolan och skolan. Vårt systematiska kvalitetsarbete består av kontinuerlig planering, uppföljning, utvärdering och utveckling av våra verksamheter. Barn- och ungdomsförvaltningen har också ett ansvar för tillsyn av fristående förskoleverksamhet.

 

Vi strävar efter att Sigtuna kommuns skolor och förskolor ska vara bland de bästa i Sverige. Med den ambitiösa målsättningen följer höga förväntningar på hur vi följer upp och utvecklar verksamheterna. För att förtydliga hur vi arbetar i våra förskolor och skolor har vi ett skolutvecklingsprogram med konkreta mål som alla medarbetare och poltiker tillsammans aktivt arbetar mot. De tre målen är:

1. Alla barn når högre resultat, utvecklar kunskaper, lärande förmågor och färdigheter

2. Barn och elever känner trivsel, trygghet och studiero

3. Engagerade medarbetare med rätt kompetens

 

Systematik i uppföljningen

De tre målen i skolutvecklingsprogrammet samverkar med vårt statliga uppdrag som vi följer upp i vårt systematiska kvalitetsarbete. Skolutvecklingsprogrammet är femårigt och ska utvärderas varje år för att se hur väl vi lyckats arbeta mot målen. Det systematiska kvalitetsarbetet går ut på att  kontinerligt mäta resultaten, identifiera utvecklingsområden och utifrån dem utveckla verksamheterna.

Hur vi mäter

Barn- och ungdomsförvaltningen mäter kvalitet i förskola, fritidshem, grundskola och grundsärskola. 

Förskola

Vi följer upp förskolans kvalitetsarbete med hjälp av kvalitetsindikatorer och föräldraenkät. Kvalitet i förskolan utvärderas därefter utifrån läroplanens uppdrag och upplevd kvalitet.

Fritidshemmet

Vi utvärderar kvaliteten i fritidshemmet utifrån läroplanen inklusive den kompletterande fjärde delen med fritidshemmets syfte och centrala innehåll. Vi utvärderar också den upplevda kvaliteten genom vår årliga elev- och föräldraenkät.

Grundskolan och grundsärskolan

Vi utvärderar kvaliteten i grundskolan utifrån läroplanens två uppdrag, kunskapsuppdraget och värdegrundsuppdraget. Vi utvärderar också den upplevda kvaliteten genom vår årliga elev- och föräldranekät.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation