Stora gatan i Sigtuna stad

Sveriges äldsta bevarade gata är ett fornminne med över tusen år på nacken som ska genomgå ett lyft för att hålla i många hundra år framöver. I syfte att stärka och bevara dess unika kulturvärde kommer en rad förbättringsåtgärder att genomföras med start under 2024.

Gatans ojämna, slitna asfalt mellan gamla trähus i Sigtuna stads unika kulturmiljö.

Stora gatan i Sigtuna stad. Foto: Mostphotos

Läget just nu

Under mars och april 2023 har vi testat olika alternativ för ny gatstensbeläggning genom två tillfälliga provytor på Stora torget. Vi har testat olika kombinationer av smågatsten och granithällar för att undersöka hur lätta ytorna känns att röra sig över, till fots och i rullstol, samt hur väl de olika stenarna passar in i stadskärnans unika gatumiljö. I samband med detta har invånare haft möjlighet att tycka till och inkommit med en rad synpunkter om gatubeläggningen.

Efter en sammanslagning av synpunkter och expertutlåtanden från bland annat antivarier och tillgänglighetsexperter har vi beslutat att Stora gatan ska anläggas med smågatsten, där en stor del av ytan kommer att bestå av flammad smågatsten som är hundra procent tillgänglig.

Rektangulär provyta med kvadratisk smågatsten.

Så här ser beläggningen ut med smågatsten. Foto: Sigtuna kommun

Syfte

Senaste gången Stora gatan renoverades var för 20 år sedan, vilket innebär att behovet av upprustning är stort. Kommande åtgärder syftar till att skapa en vackrare, tryggare, mer hållbar och lättillgänglig gatumiljö, som bevarar och stärker den gamla stadskärnan. Alla förändringar genomförs med hänsyn till den kulturella miljön med stöd i Bevarande – och förnyelseplan för Sigtuna stad. Pdf, 67.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Utanför blomsteraffären på Stora gatan syns sprickor och gropar i asfalten.

Stora gatans yta är ojämn och sliten. Foto: Sigtuna kommun

Åtgärder

  • Ny gatubeläggning
  • Ny belysning
  • Förbättrad tillgänglighet
  • Ökad trafiksäkerhet

Gatubeläggning

Gatans slitna beläggning har stora ojämnheter som gör den svårframkomlig och medför att vattenavrinningen inte fungerar som den ska, vilket i sin tur skapar vattenansamlingar som bildar isfläckar på vintern.

Kommande åtgärder består av att ändra höjdsättningen på gatan för att få till ett bra fall för optimalt omhändertagande av regnvatten, samt ny beläggning i form av smågatsten.

Bakgrund till beslut och invånardialog om val av stenbeläggning. Öppnas i nytt fönster.

Fornminne

Stora gatan är ett fornminne med anor från 900-talet som klassas som riksintresse och hanteras utifrån kulturmiljölagen. Gatan ligger inom fornlämningen RAÄ Sigtuna 195:1 som skyddar stadens arkeologiska lämningar mot otillåtna ingrepp. På grund av detta är Stora gatan och närliggande gränder inte uppbyggda på samma sätt som en nybyggd gata är vilket innebär en annan typ av slitage och särskilda förutsättningar att förhålla sig till i det här projektet.

Stora gatans kulturlager

Gatan har haft samma sträckning sedan medeltiden och bilden visar att det så kallade kulturlagret ligger ganska grunt. Foto: Sigtuna kommun

Belysning

Gatans befintliga belysning är gammal utan möjlighet att renovera på grund av att de saknas reservdelar. Vi kommer att installera ny belysning med enhetliga armaturer för att skapa en trygg och vacker miljö med tillräcklig ljusmängd längs hela gatan. 

Den nya belysningen har valts med stor omsorg och flertalet utförda provbelysningar för att säkerställa att lyktorna ger bra ljus och smälter in i stadskärnans unika kulturmiljö.

Upprustningen innebär även att kommunen tar över ägandeskapet för elmatning till belysningen längs Stora gatan. Ytterligare åtgärder som ingår i projektet är elförsörjning och utökad eventbelysning på Stora torget - något som har varit väldigt efterfrågat och som kommunen kommer kunna erbjuda framöver.

Tillgänglighet

Vi kommer att rusta gatan med ny beläggning för ökad framkomlighet, samt se över eventuella behov av förbättringsåtgärder för ökad tillgänglighet till entréer.

Trafiksäkerhet

Stora gatan är en mycket populär och välbesökt plats, som delvis även är väldigt trång. För att öka säkerheten för oskyddade trafikanter och samtidigt måna om gatans skick begränsas vilken trafik som är tillåten.

Beslut om lokala trafikföreskrifter för att begränsa och styra trafiken i centrala Sigtuna stad togs i Samhällsbyggnadsutskottet 4 maj 2021. Från och med den 1 juni infördes nya regleringar för att öka trafiksäkerheten på platser där det rör sig mycket människor och skydda Sigtuna stads känsliga miljö.

Ortofoto över centrala Sigtuna stad med listade nya regleringar inritade

Flygfoto över centrala Sigtuna stad med de nya regleringarna illustrerade.

Projektledaren berättar

Christine Snäll Åkerblom som leder kommunens arbete med Stora gatan, känner stor ödmjukhet inför kommande upprustning.

Sträckningen har sett likadan ut sen 900-talet med olika gator, så kallade kulturlager, som gått på olika nivåer under olika århundraden, säger hon.

En av anledningarna till upprustningen är att marken har sjunkit på vissa ställen. Detta medför att regnvatten inte rinner undan i brunnarna som det ska, utan samlas i sänkor som förvandlas till isfläckar på vintern. I tillägg till det börjar asfalten som lades för 20 år sedan bli sliten, varför gatan ska justeras i höjdsättning likväl som rustas med ny beläggning.

Nu blir det ett nytt ljusare golv med gatsten som ger en karaktär vi tycker speglar det kulturhistoriska arvet bättre, samtidigt som det är mer miljövänligt än asfalt och kan ligga i 200 år framöver.

Gatan är en fornlämning som skyddas enligt kulturmiljölagen och kommande arbete har föregåtts av två års omfattande utredningsarbete för att undvika skador på kulturlagren. Dessa ligger väldigt grunt på vissa ställen, vilket innebär att man måste bygga upp gatan på ett sätt som avviker från svensk normalstandard.

Det är en hel värld under våra fötter där och i anläggningsfas blir det här mer av ett hantverk än standardarbete. Vi är ett väldigt engagerat projektteam med många specialister vilket det måste vara i ett sånt här projekt.

Projektet inkluderar även installation av ny enhetlig belysning med inspiration från armaturer som funnits i Sigtuna tidigare för att lyfta kopplingen till stadens historia.

Det är verkligen magiskt att få jobba med det här. Jag ser det som ett otroligt ärofyllt uppdrag och känner mig ödmjuk inför arbetet, säger Åkerblom.

Flygbild över Stora gatan och närliggande gator och torg

Flygbild över Stora gatan med närliggande gator och torg, där kryssen markerar sträckan vi kommer att börja med.

Besöksupplevelsen i Sigtuna stad – Dialog

Vi vill höja besöksupplevelsen i centrala Sigtuna stad. Mellan den 26 november och 30 januari 2021/2022 genomfördes en dialog kring vad som skulle kunna höja upplevelsen i området.

Resultatet av dialogen kommer sedan delvist implementeras i detta arbete. Här kan du läsa om resultatet. Länk till annan webbplats.

Vanliga frågor och svar

Varför ska ni göra om Stora gatan?

Senaste gången Stora gatan renoverades var för ungefär 20 år sedan och den slitna, ojämna överytan behöver av göras om. Ojämnheterna gör gatan svårframkomlig och medför att vattenavrinningen inte fungerar som den ska, vilket leder till att isfläckar bildas på vintern.

Jag tycker att gatan är fin som den är - varför kan den inte fortsätta se ut som den gör idag?

Syftet med renoveringen är att skapa en hållbar, mer tilltalande miljö med ökad trygghet och säkerhet för alla som vistas i området. På grund av att gatan har ganska stora ojämnheter och dålig vattenavrinning behöver den befintliga markbeläggningen tas bort och en ny jämnare markbeläggning anläggas.

Varför har ni valt just de här beläggningsalternativen?

Vid val av markmaterial har vi utgått ifrån flera olika kriterier som ska uppfyllas. Som exempel: hur hållbart materialet är, hur gatans tillgänglighet/jämnhet förbättras med hjälp av beläggningen, hur markmaterialet passar in i den värdefulla kulturmiljön.

Varför ska ni installera ny belysning?

Gatans befintliga belysning är gammal och det finns inte möjlighet att renovera belysningen på grund av att det saknas reservdelar. Idag äger inte kommunen elmatningen till belysningen och det är också något som ska ordnas inom projektet. Målet med den nya belysningen är att skapa en enhetlig belysning som ger bra och jämnt ljus längs hela gatan. Den nya belysningen har valts med stor omsorg och flertalet provbelysningar har utförts för att säkerställa att belysningen ger bra ljus och passar in i kulturmiljön.

På vilket vis tar kommunen hänsyn till kulturmiljön nu när Stora gatan får ett helt nytt utseende?

Utformningen av gatan och val av material har föregåtts av ett omsorgsfullt utredningarbete där gatans utformning genom tiderna har studerats och Bevarande- och förnyelseplanen för Sigtuna stad har varit en utgångspunkt för arbetet. I arbetet med att skapa den nya utformningen har byggnadsantikvarier, arkeologer och representanter från Sigtuna museum deltagit.

Kommer Stora gatan förvandlas till en byggarbetsplats nu?

Renoveringen av gatan kommer att utföras i etapper så större arbeten längs hela gatan kommer inte att ske samtidigt. Gatan kommer inte att stängas av helt, det kommer alltid vara möjligt att ta sig fram längs med gatan och alla entréer och ingångar kommer att vara tillgängliga under tiden som arbetena pågår. Hänsyn kommer även att tas till perioder av högsäsong.

Hur kommer arbetet påverka framkomligheten längs gatan?

Renoveringen av gatan kommer att utföras i etapper så större arbeten längs hela gatan kommer inte att ske samtidigt. Gatan kommer inte att stängas av helt, det kommer alltid vara möjligt att ta sig fram längs med gatan och alla entréer och ingångar kommer att vara tillgängliga under tiden som arbetena pågår.

Vad är kulturlager?

Kulturlager är jordlager blandat med rester från mänsklig aktivitet, som finns under Stora gatan. Hur långt under ytan kulturlagren finns varierar längs med gatan. 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.