Elevhälsa

Skolsköterskor EMI - AGY

Skolsköterskorna tillhör Elevhälsans Medicinska Insats (EMI) som är en egen organisation i skolan. Vi arbetar hälsofrämjande och förebyggande med empowerment som utgångspunkt i mötet med eleverna för bidra till att utveckla och förbättra den egenupplevda hälsan.

Öppen mottagning Skolsköterskorna har öppen mottagning i mån av tid måndag - fredag. Mottagningsverksamheten ersätter inte primärvården, utan vi hanterar i första hand hälsofrågor som är relaterade till skolan. Du kan boka in en tid hos oss via spontanbesök, sms eller mejl. Vi gör medicinska bedömningar för elever med olika typer av skolrelaterade hälso- och inlärningsproblem. Vid behov utfärdar vi remisser av olika slag till externa vårdgivare.

Hälsosamtal


Skolsköterskorna har ett salutogent förhållningssätt och ett processorienterat arbetssätt och erbjuder elever i samtliga årskurser hälsosamtal där både livsstilsfrågor i kombination med den fysiska, psykiska och sociala hälsan diskuteras. Syftet är att öka elevernas kunskap och medvetenhet kring friskfaktorer samt hur dessa påverkar hälsan. Hälsosamtalet resulterar ibland i samverkan och uppföljning tillsammans med övriga elevhälsan, mentorer/lärare och vårdnadshavare.Vi hälsoundersöker och vaccinerar nyanlända elever.

Förebyggande arbete i samverkan


Vi arbetar både på individ, grupp och organisationsnivå och skolsköterskorna håller en gemensam hälsodialog med samtliga klasser i årskurs 1. Som ett led i det förbyggande arbetet bistår vi rektorer och arbetslag med värdefull statistik på grupp/klass/skolnivå kopplat till hälsa/trivsel/arbetsmiljö utifrån elevernas ifyllda digitala hälsoenkäter.

Med övriga hälsateamet på skolan som består av skolsköterskor och kuratorer tillsammans, pågår ett gemensamt utvecklingsarbete gällande hela skolans förebyggande ANDT-, arbetsmiljö- och likabehandlingsarbete.
Hälsateamet stöttar även utsatta elever och verkar för ett nära samarbete med skolans övriga personal och i de fall där det finns behov även med externa instanser såsom exempelvis Socialtjänsten, BUP, Maria Ungdom, Vuxenpsykiatrin samt olika vårdcentraler och sjukhus. Vi ingår även i skolans kristeam.

Tystnadsplikt

Skolsköterskorna har lagstadgad tystnadsplikt, vilket innebär att vi inte utan elevens medgivande får föra vidare sådant som anförtros oss.

Gunilla Nordén
arbetar måndag - torsdag

     Annette Johansson
arbetar måndag - fredag
ROS, FP, FPT, RL, VO, ES, SAM, TE IM, NA,SAS, EK, HA, SÄR
gunilla.norden@arlandagymnasiet.se annette.johansson@arlandagymnasiet.se
Mobil 073 666 34 42 Mobil 073 661 04 48


Lena Carlsson, arbetar under läsåret 2016/17 2-3 dagar/vecka som förstärkt skolsköterskeresurs. lena.carlsson@arlandagymnasiet.se

 

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post