Lediga jobb

Kommundirektör

I Sigtuna kommun kommer invånaren först. Vi tror på allas lika värde, kvalitet i fokus, uppdragsgivarens förtroende och att olikheter berikar.

I tillväxtkommunen Sigtuna tar vi tillvara på kreativitet och mångfald. Vi är nyfikna, lär av varandra och som medarbetare i vår kommun förväntas du aktivt bidra till din egen, din enhets och organisationens utveckling. Vårt utvecklingsarbete utgår ifrån Lean-filosofin och skapar de förutsättningar som behövs för de ökade krav och förväntningar på kvalitet och service som finns i den offentliga sektorn.

Sigtuna kommun är en framtids- och tillväxtkommun som passerat 46 000 invånare boende i någon av våra tätorter Märsta, Rosersberg, Sigtuna stad eller på vår levande landsbygd. Fler än 28 000 arbetstillfällen finns i kommunen varav drygt 17 000 på Arlanda flygplats. Innovation och hållbara logistiklösningar för framtiden har blivit kännetecknande för Rosersbergs industriområde och i Norra Sigtuna stad bygger vi hållbart för framtiden.

Sigtuna kommun är i stark tillväxt vilket innebär en rad utmaningar för kommunen med ökande efterfrågan på och utveckling av kommunala tjänster. I detta sammanhang står hög kvalitet och effektivitet på den kommunala verksamheten i fokus så att varje skattekrona används så effektivt som möjligt. Utmaningar den närmaste perioden är bland annat frågor som rör infrastruktur och teknikutveckling, ökad tillgänglighet och fokus på bemötande genom ökad digitalisering och inrättande av ett kontaktcenter för att öka servicen för invånarna. Vidare är frågor om skolutveckling, en god vård och omsorg liksom stora behov inom socialtjänstens områden i fokus. För att upprätthålla en framgångsrik kommunal verksamhet är frågan om hur kommunen fortsätter att utvecklas som en attraktiv arbetsgivare med ett gott ledarskap och hållbar arbetsmiljö viktig. Som ekokommun är frågorna om en hållbar utveckling alltid högt på agendan. Det stora intresset för att både bo och verka i Sigtuna kommun ger möjligheter men ställer också krav. Det krävs ett sammanhållet arbete i kommunens olika verksamheter för att driva på samhällsutvecklingen för att bygga det goda samhället. En ytterligare utmaning är att förstärka Sigtunas roll som drivande i den regionala utvecklingen.

För mer information: http://www.sigtuna.se

Arbetsuppgifter:

Utifrån politiska mål, lagstiftningens krav, verksamhetsmål och givna resurser bedriver du ett effektivt och utvecklingsinriktat arbete med jämn och hög kvalitet över de olika mandatperioderna. Du ska:
- säkerställa att de politiska besluten får genomslag i organisationens alla led,
- tydliggöra det politiska uppdraget och leda organisationen till att omsätta de övergripande politiska målen till verksamhetsnära mål,
- svara för övergripande ledning av den samlade tjänstemannaorganisationen och svara för kommunledningskontorets verksamhet
- vidmakthålla och vidareutveckla externa officiella kontakter och nätverk med myndigheter, Sveriges kommuner och landsting, näringsliv, kommuner och föreningsliv

För att åstadkomma resultat som kommundirektör utgår du ifrån och balanserar olika perspektiv på den kommunala verksamheten. Kommunövergripande verksamheters-, förtroendevaldas-, chefers-, medarbetares- och arbetstagarorganisationers perspektiv. Du har fokus på invånares-, näringslivets-, föreningars- och intresseorganisationers perspektiv. Det innebär att du har ett intresse av en god omvärldsbevakning, att du arbetar aktivt i olika former av nätverk och har god förmåga att åstadkomma resultat genom andra.

ANSVAR OCH BEFOGENHETER

- Att internt leda den kommunala verksamheten
- Att agera i positionen som högsta chef för den samlade tjänstemannaorganisationen
- Att i kommunikation, ekonomiskt och rättsligt vara Sigtuna kommuns ansikte utåt

Kommundirektören har ett direkt personalansvar för sexton kvalificerade medarbetare fördelat på nio förvaltningschefer, biträdande kommundirektören, ekonomichefen, HR-chefen, kommunikationschefen, näringslivschefen samt därutöver en kvalificerad utredare och en chefssekreterare. Sigtuna kommun har en väl utvecklad samverkan med arbetstagarorganisationerna.

Som kommundirektör har du det övergripande ansvaret för kommunledningskontorets verksamhet. Du samarbetar nära kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande, oppositionsledare, gruppledare för de politiska partierna i kommunstyrelsen, nämnder och styrelser. Du har ett omfattande externt uppdrag som innebär samarbete med näringsliv, föreningar, andra kommuner, landsting, länsstyrelser, Sveriges kommuner och landsting samt ett antal statliga myndigheter.

Kvalifikationer:

Vi söker en proaktiv erfaren ledare som drivs av ett helhjärtat engagemang för kommunens utveckling och en vilja och förmåga att genom ett kontinuerligt kvalitetsarbete skapa framgångsrika verksamheter för våra invånare. Att hålla beslutad budget är en självklarhet. Du är resultatorienterad och har framgångsrikt ansvarat för att leda förändringsarbeten. Du håller dig välinformerad om kommunens samtliga verksamhetsområden och du skapar förutsättningar för en lärande organisation.

-Du har erfarenhet som ledare med verksamhetsansvar från politiskt styrd organisation samt erfarenhet av att leda erfarna chefer
-Du har kunskap om gällande lagar och regelverk inom kommunal verksamhet
-Du har goda kunskaper av ekonomisk styrning och har ansvarat för verksamheter med dokumenterat goda resultat
-Du har erfarenhet av verksamhets- och målstyrning, utveckling, planering och uppföljning
-Du har framgångsrik erfarenhet av att navigera i ett kommunalt och regionalt politiskt landskap
-Du har framgångsrik erfarenhet av arbetet med utvecklingsfrågor på strategisk nivå
-Du har god insikt om vad rollen innebär, att verkställa politiskt uppsatta mål
-Du har akademisk utbildning gärna med samhällsvetenskaplig profil inom organisation eller ledarskap
-Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska

Personliga egenskaper:
-Du har mycket god förmåga att kommunicera på ett öppet, nyfiket och inlyssnande sätt
-Du har förmåga att skapa och upprätthålla trovärdighet såväl internt som externt genom ett tydligt, långsiktigt- och modigt ledarskap, vilket bland annat innebär att våga utmana organisationen
-Du har intresse för och förmåga att utveckla ledarskapet i organisationen, för att få ännu bättre chefer
-Du är beslutsför och har hög integritet som visar sig i ett tydligt ledarskap och förmåga att kunna prioritera och ta beslut i svåra frågor
-Du har förmågan att se vad som behöver göras idag för att Sigtuna kommun ska utvecklas åt rätt håll för att ha förutsättningarna att vara en av landets mest attraktiva kommuner att bo och verka i om 10-15 år
-Du har intresse för och tålamod att driva kultur- och strukturomställningar, att bygga strukturer kring önskade arbetssätt som kan anpassas till verksamheterna
-Du skapar förutsättningar för en kultur där lusten att bli dubbelt så bra är större än rädslan att misslyckas
-Du har visat att du är ett föredöme som med trovärdighet står för ett ärligt och öppet förhållningssätt och ledarskap

Erfarenhet:

Erfarenhet krävs

Övrigt:

I denna rekrytering samarbetar Sigtuna kommun med SOURCE och vårt önskemål är att alla frågor går via dem. Sigtuna kommun erbjuder friskvårdsbidrag och för bättre hälsa har vi rökfri arbetstid!

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-02-05

Arbetsgivarens referensnummer: A641412

Upplysningar lämnas av:

Ulrica Pantzar
Senior Rekryteringskonsult, Source
Mobiltelefon: 0703 - 44 44 67
E-post: ulrica.pantzar@ source-executive.se

Christel Persson
Researcher, Source
Mobiltelefon: 0736 - 55 23 00
E-post: christel.persson@ source-executive.se

Facklig(a) företrädare
Fackliga företrädare
Se kommunens hemsida
Telefon: www.sigtuna.se

Tillbaka

«Fler lediga tjänster
Synpunkter & felanmälan