Blanketter för Miljö- och hälsoskyddstillsyn

 

Klagomål

Se under relaterade dokument i högerkolumnen.

Värmepumpar

Ansökan om värmepump

Grannyttrande i värmepumpsansökan

Livsmedel

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

Underlag för riskklassificering

Anmälan om ändring/upphörande av livsmedelsverksamhet

Enskilt avlopp

Anmälan/Ansökan - enskilt avlopp

Entreprenörsrapport - infiltration

Entreprenörsrapport - markbädd

Entreprenörsrapport - minireningsverk

Entreprenörsrapport - sluten tank

Ansökan om förlängt slamtömningsintervall/uppehåll i slamtömning

Ansökan om förlängt hämtningsintervall för fosforfälla

Ansökan/anmälan om omhändertagande av latrin

Kompostering

Anmälan av kompostering av organiskt hushållsavfall

Ansökan om eget omhändertag av slam/latrin/filtermaterial

Miljöskydd

Ansökan om dispens inom vattenskyddsområde

Ansökan om dispens/tillstånd inom naturreservat

Anmälan om dagvattenanläggning

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om krossnings- eller sorteringsverk

Anmälan om uppläggning av avfall (massor m.m.)

Anmälan om sanering av förorenad byggnad

Anmälan/ansökan om tillstånd för spridning av bekämpningsmedel

Ansökan om tillstånd för nedgrävning av häst

Efterbehandling av förorenade områden (§28)

Anmälan om installation eller avinstallation av cistern

PCB - Inventeringsprotokoll

PCB - Saneringsanmälan

PCB - Åtgärdsplan

Hälsoskydd

Anmälan om bassängbad

Anmälan om hygienisk behandling

Anmälan om drift förskola, fritidshem och skola

Djurhållning Ansökan om djurhållning inom detaljplanelagt område

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar