Flyttning av fordon

Felparkerade och övergivna fordon som inte förvaras på rätt sätt kan börja rosta och på sikt läcka miljöfarliga ämnen. Enligt miljöbalken är det förbjudet att skräpa ned utomhus eller orsaka att ämnen släpps ut som medför eller kan medföra en förorening i mark eller vatten. Bilägare har därför ett ansvar för att uppställa eller förvara sin bil på ett riktigt sätt eller lämna in den för skrotning.

Lagen om flyttning av fordon

Kommunen får besluta om flyttning av fordon enligt lagen om flyttning av fordon i vissa fall (1982:129). I denna lag regleras vid vilka tillfällen kommunen kan flytta fordon. Kommunen får ta beslut om flyttning på såväl allmänna platser som enskilda områden. Trafikverket ansvarar för de allmänna vägarna. Även den enskilde markägaren kan få ett fordon flyttat från sin mark, om det står olämpligt eller utgör fara eller hinder eller i övrigt felparkerad.

Bilägarens ansvar

Ägaren av fordonet är alltid ansvarig för att se till att detta lämnas till en auktoriserad bilskrotare för omhändertagande enligt gällande regler. Kommunen har emellertid ett formellt renhållningsansvar, exempelvis att frakta bort skrotbilar på allemansrättslig mark, d.v.s. mark som allmänheten har tillträde till eller insyn till. Även den privata markägaren har vissa skyldigheter att på sin mark tillse att inte brott mot miljöbalken sker.

Begäran om flyttning av fordon

Markägare kan begära hjälp av Sigtuna kommun för att få ett fordon flyttat från sin mark. Markägaren får i dessa fall stå för de uppkomna kostnaderna för flyttningen. Blankett för begäran finns till höger på sidan.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Relaterade dokument