Individuella utvecklingsplaner

Individuell utvecklingsplan - ett stöd för elevens lärande


 En individuell utvecklingsplan ska vara ett stöd för elevens lärande och sociala utveckling. Den ska dels innehålla skriftliga omdömen om elevens kunskapsutveckling, dels en planering av hur skolan ska arbeta för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt i riktning mot de nationella målen. Där bör även framgå vad eleven och vårdnadshavaren kan göra och ansvara för. De skriftliga omdömena ska relatera elevens kunskapsutveckling till den pedagogiska planering som ligger till grund för undervisningen.
 
Eleven, vårdnadshavarna och lärarna ska tillsammans kunna följa och stödja elevens utveckling i förhållande till målen i läroplanen och i kursplanerna redan från och med det att eleven påbörjar sin skolgång. De skriftliga omdömena ska bidra till att både elev och vårdnadshavare får tydlig information om elevens kunskaper i olika ämnen. Den individuella utvecklingsplanen ska vara en framåtsyftande utvecklingsplan som bland annat tar sin utgångspunkt i de skriftliga omdömena och den utvärdering som ligger till grund för dessa. En tydlig utvärdering är en förutsättning för att planera den fortsatta undervisningen, för att kunna identifiera utvecklingsområden samt för att planera stödet till elevens utveckling och eventuella särskilda åtgärder.
 
 
För mer information kontakta respektive gymnasieskola.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Gymnasieskolor i kommunen